Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС" бр.36/2015) инспекција за заштиту животне средине општине Нова Варош, објављује:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Опширније...
 

Решење о издавању дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 59. 60. 64. 66. 70. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 136. 140. и 141 Закона о општем упрвном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), решавајући по захтеву предузетника БРАНКО ШАКОВИЋ ПР ТРГОВИНА ОТПАДОМ "НИЏО" ВРАНЕША, Новa Варош, за издавање интегралне дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада на територије општине Нова Варош, бр. 501 - 276/2017-06 од 18. 12. 2017. године, Одељење за имовинско правне, стамбене, урбанистичке и послове инспекције Општинске управе Нова Варош, доноси

РЕШЕЊЕ

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКУ ПРИПРЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 ИЗДАЈЕ СЕ дозвола за складиштење и механичку припрему неопасног отпада: отпадна пластика (искључујући амбалажу)- 020104, отпад од метала-02 0110, отпадна пластика-070213, метална амбалажа-150104, мешана амбалажа-15 0106, отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте-160106, ферозни метали-160117, обојени метали-160118, бакар, бронза, месинг-170401, алуминијум-170402, мешани метали-170407, отпад од гвожђа и челика-191001, отпад од обојенух метала-191002, метали који садерже гвожђе-191202, обојени метали-191203, пластика и гума-191204, метали-200140

Опширније...
 

Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада

Ел. пошта Штампа ПДФ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
Одељење за имовинско правне, стамбено 
комуналне, урбанистичке послове
и послове инспекције
 Број: 355-30/2015-06
 20.03.2015.године 

 Нова Варош

На основу члана 59, 60,  и 64. Закона о управљању отпадом («Сл.гласник РС»,број 36/09, 88/10) члана  192. Закона о   општем управном поступку  («Сл. лист СРЈ»,број 33/97, 31/01, «Сл.гласник РС»,број 30/10) и овлашћења датог решењем начелника Општинске управе бр. 031-8/13/2013-04 од 11.09.2013.године, а решавајући по захтеву  NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши број 323 од 15.01.2015.године,  Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке послове  и послове инспекције Општинске управе Нова Варош,  доноси

  Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА  

      ИЗДАЈЕ СЕ Интегрална дозвола  за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада: пиљевине ( 03 01 04), мешаног комуналног отпада – осталог  ( 20 03 01),отпадног папира и картона (20 01 01),отпада од пластике- полиетилена ( 15 01 02), дрвене амбалаже- палете ( 15 01 03),отпадне коре и плуте ( 03 01 01), оператеру NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши, регистарски број 004,   на локацији  кат. парц.бр. 402/1 КО Нова Варош и утврђује се следеће:

Опширније...
 


Страна 9 од 14

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?