Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

Испитивање задовољства корисника и корисница услуга ЈП „3. Септембар“ Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

Испитивање задовољства корисника и корисница услуга ЈП „3. Септембар“ Нова Варош

 

У  периоду од 15. маја до 05. јуна 2023. године општина Нова Варош и ЈП „3. Септембар“  су спровели испитивање задовољства корисника комуналних услуга на територији општине Нова Варош.

Кроз ово испитивање смо желели  да чујемо мишљење о квалитету услуга и унапредимо комуникацију између грађана и јавног комуналног предузећа. 

Упитник су, корисници комуналних услуга могли  преузети на наплатном месту на благајни ЈП “3.Септембар“ у периоду од 15.05. до 05.06.2023.год. као и попунити га  електронским путем на званичном веб сајту оптшине https://www.novavaros.rs/ , или сајту ЈП „3.Септембар“ Нова Варош https://jp3septembar.rs/ .

Испитивање је спроведено у оквиру пројекта "Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу" који финансира Влада Шведске и реализује Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије (СКГО) уз стратешку подршку Шведске асоцијације локалних власти и региона (САЛАР).

Испитивање задовољства корисника комуналних услуга је спроведено на узорку од 311 испитаника, у свим насељеним местима општине Нова Варош. Испитивањем су обухваћене услуге снабдевања  водом, сакупљањем и одвођењем отпадних вода (канализација) и прикупљањем и одвозом отпада са територије општине Нова Варош.

Цео извештај можете погледати овде

 

РЕШЕЊЕ - Радио базна станица

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа Нова Варош, Одељење за  послове инспекције, на основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136, 140, 141 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16,  95/18-аутентично тумачење и 2/2023-Одлука УС), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – Радио базна станица на локацији «KG3512_01 UE_Nova_Varos_Opstina», на катастарској парцели број 918/1 КО Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта  предузећа  „А1 Србија“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Београд, број захтева 501-18/2023-13 од 14.06.2023.године, доноси

  Р Е Ш Е Њ Е 

I  УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат –  Радио базна станица на локацији «KG3512_01 UE_Nova_Varos_Opstina», на катастарској парцели бр.918/1 КО Нова Варош, GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 мреже јавних мобилних комуникација оператера „А1 Србија“ д.о.о. Београд, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину уз примену одговарајућих услова и мера заштите животне средине у складу са посебним прописима. 

           II  Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту активности, уз обавезу да при постављању предметне станице  примени посебне мере и услове које су утврдили други овлашћени органи и организације, а посебно оне које се односе на електромагнетно зрачење.

Опширније...
 

Решење о процени утицаја на животну средину пријекта „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 114, КО Дражевићи, Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3, члана 3, став 1 члана 10 Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/2023 – Одлука УС), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројектa „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 114 КО Дражевићи, Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта предузећа „Сложна браћа Зоран и Неле“ доо , Дрмановићи, начелник Општинске управе општине Нова Варош доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 114, КО Дражевићи, Нова Варош, чији је носилац предузеће „Сложна браћа Зоран и Неле“ доо , Дрмановићи, , НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину, односно НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину.

Опширније...
 


Страна 2 од 14

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?