Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

јавни увиду нацрт плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи-комарани

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл.50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21 и 62/23, у даљем тексту: Закон), чл.19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10) и чл.55.-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/19),

о г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

у

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ II ФАЗЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НОВЕ ВАРОШИ И УСПУТНИХ НАСЕЉА СА ИЗВОРИШТА ЋУРЧИЋА ВРЕЛО, ДЕОНИЦА БОЖЕТИЋИ-КОМАРАНИ

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ II ФАЗЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НОВЕ ВАРОШИ И УСПУТНИХ НАСЕЉА СА ИЗВОРИШТА ЋУРЧИЋА ВРЕЛО, ДЕОНИЦА БОЖЕТИЋИ-КОМАРАНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

• ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи - Комарани (у даљем тесту: Нацрт ПДР) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи - Комарани (у даљем тесту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 17. маја до 17. јуна 2024.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана од 900 до 1400 часова, у згради Општинске управе Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 у Новој Вароши (канцеларија 411), као и на интернет страници Општине Нова Варош (www.novavaros.rs).

• Физичка и правна лица примедбе на Нацрт ПДР и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми, на писарници Општинске управе Нова Варош, улица Карађорђева бр.32, Нова Варош, у току трајања јавног увида, закључно 17. јуна 2024.године. 

Целу документацију можете преузети овде

 

Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Нова Варош за 2024. годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама општине Нова Варош, на основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама (“Сл.гласник РС”, бр. 36/2006.), члана 72. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.10/2008.) и Правилника о распоређивању буџетских средстава за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница, које делују на територији општине Нова Варош број 06-4/7/2018-02 и Одлуке Председника општине бр. 400-67/2024-08 расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

Општинска управа Нова Варош, дана 17.05.2024. године расписује Јавни позив за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Нова Варош за 2024. годину.

Цео текст конкурса и преатећу документацију можете преузети овде.

 

 

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана која делују у области социо-хуманитарног рада, пољопривреде, противпожарне заштите, културе и заштите животне средине на територији општине Но

Ел. пошта Штампа ПДФ

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Нова Варош, на основу члана 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закони), Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2024. годину број 06-113/2/2023-02 од 21.12.2023. године (''Службени лист општине Нова Варош'', број 12/2023), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош броj 06-32/14/2018-02 од 09.05.2018. године („Службени гласник РС“, број 07/2018 од 10.05.2018. године) и Одлуке Председника општине Нова Варош бр. 400-66/2024-08 од 13.05.2024. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ У ОБЛАСТИ СОЦИО-ХУМАНИТАРНОГ РАДА, ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, КУЛТУРЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења која делују на територији општине Нова Варош за 2024. годину.

На основу овог конкурса расподелиће се 5.300.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2024. годину.

Средства ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

- Социо-хуманитарног рада (укључујући удружења пензионера), у укупном износу од 1.200.000,00 динара

- Пољопривреде (укључујући удружења ловаца, риболоваца, кинолога), у укупном износу од 3.000.000,00 динара

- Противпожарне заштите, у укупном износу од 100.000,00 динара

- Културе, у укупном износу од 500.000,00 динара

- Заштите животне средине, у укупном износу од 500.000,00 динара

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Нова Варош нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

Попуњавање образаца конкурсне документације врши се искључиво у електронској форми, на српском језику.

Одлуку о расписивању конкурса можете погледати овде.

Цео текст јавног конкурса можете погледати овде.

Образац пријаве и пратећу документацију можете преузети овде.

 

 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта изградње друге фазе туристичког кампа, на кат. парц. бр. 1200/2 КО Акмачићи

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње друге фазе туристичког кампа,

 на кат. парц. бр. 1200/2 КО Акмачићи

Подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Тамара Пурић из Београда - Земун, ул.Раде Кончара 13а.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње друге фазе туристичког кампа, на кат. парц. бр. 1200/2 КО Акмачићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 07.05.2024. ДО 13.05.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта изградње викенд објекта на кат. парцели бр. 277/1 KO Дрмановићи, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње викенд објекта на кат. парцели бр. 277/1 KO Дрмановићи

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње викенд објекта на кат. парцели

 бр. 277/1 KO Дрмановићи, општина Нова Варош

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Мрдаковић Данило, ул.Константина филозофа 8/1/7, Вождовац, Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње стамбеног викенд објекта на кат. парцели бр. 277/1 KO Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 03.05.2024. ДО 10.05.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Обавештење о расписивању избора за 02. јун 2024. године

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији, Општинска управа Нова Варош на основу Закона о јединственом бирачком списку (“Сл.гласник РС“, бр.15/2012,..,34/2024)

О Б А В Е Ш Т А В А 

Грађане општине Нова Варош, да је донета Одлука о расписивању за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 02. јуна 2024.године. 

Општинска управа Нова Варош, која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе , изложиће део бирачког списка за подручје општине Нова Варош. Део бирачког списка излаже се на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту јединице локалне самоуправе грађанима, уношењем јединственог матичног броја грађана, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Део бирачког списка изложен је у седишту Општинске управе, на II спрату у канцеларији број 1, сваког радног дана од 8-15 часова, а суботом и недељом у времену од 9-13 часова.

Увид у бирачки списак, у смислу закона који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора, да се упишу у јединствени бирачки списак за подручје општине Нова Варош уз прилагање потребних доказа.

Име и презиме бирача који је припадник националне мањине, на његов лични захтев, двојако се уписује: прво ћириличким писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.

Решење на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка, односно до 17. маја 2024.године до 24,00 часа, а након закључења бирачког списка захтев за промене у бирачком списку  подноси се  Општинској управи  општине Нова Варош или непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе. 

 

 


Страна 1 од 101

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?