Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Обавештење о расписивању избора за 02. јун 2024. године

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији, Општинска управа Нова Варош на основу Закона о јединственом бирачком списку (“Сл.гласник РС“, бр.15/2012,..,34/2024)

О Б А В Е Ш Т А В А 

Грађане општине Нова Варош, да је донета Одлука о расписивању за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 02. јуна 2024.године. 

Општинска управа Нова Варош, која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе , изложиће део бирачког списка за подручје општине Нова Варош. Део бирачког списка излаже се на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту јединице локалне самоуправе грађанима, уношењем јединственог матичног броја грађана, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Део бирачког списка изложен је у седишту Општинске управе, на II спрату у канцеларији број 1, сваког радног дана од 8-15 часова, а суботом и недељом у времену од 9-13 часова.

Увид у бирачки списак, у смислу закона који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора, да се упишу у јединствени бирачки списак за подручје општине Нова Варош уз прилагање потребних доказа.

Име и презиме бирача који је припадник националне мањине, на његов лични захтев, двојако се уписује: прво ћириличким писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.

Решење на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка, односно до 17. маја 2024.године до 24,00 часа, а након закључења бирачког списка захтев за промене у бирачком списку  подноси се  Општинској управи  општине Нова Варош или непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе. 

 

 

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ” и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бист

Ел. пошта Штампа ПДФ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23 , у даљем тексту: Закон), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ”

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ”

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ” (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ” (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 22. aприла до 21. маја 2024 године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградама општина Нова Варош, Прибој и Пријепоље. као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о промени места одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани да ће Јавна седница Комисије за јавни увид Нацрта Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне ХЕ "Бистрица" и ХЕ "Потпећ" и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне ХЕ "Бистрица" и ХЕ "Потпећ", бити одржана дана 03. јуна 2024.године, са почетком у 1200 часова у великој сали Дома културе "Јован Томић" у Новој Вароши.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 3. јуна 2024. године са почетком у 12,00 часова, у згради Дома културе „Јован Томић”, ул. Трг војводе Петра Бојовића бр. 5, Нова Варош, а не како је претходно наведено у огласу који је објављен у дневном листу Политика у издању за целу територију Србије од 22. априла 2024. године.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на кат. парцели бр.188/3 KO Брдо, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на кат. парцели бр. 188/3 KO Брдо

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на  кат. парцели бр.188/3 KO Брдо, општина Нова Варош

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Зечевић Александар, ул.Јањића брег бр.14, Нова Варош

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на кат. парцели бр.188/3 KO Брдо, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 12.04.2024. ДО 19.04.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње хотела апартманског типа на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње хотела апартманског типа  на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње хотела апартманског типа  на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош, општина Нова Варош

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Батаковић Марко, Брдо, Нова Варош. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње хотела апартманског типа  на кат. парцели бр. 1583/11 KO Нова Варош, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 29.03.2024. ДО 04.04.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцелама бр. 55/2 и 56/1 KO Брдо

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње објеката за повремени боравак на кат. парцелама бр. 55/2  и 56/1 KO Брдо  

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак

на кат. парцелама бр. 55/2  и 56/1 KO Брдо

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Maтијевић Верољубка, Брдо, Нова Варош.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње стамбеног викенд објекта на кат. парцели бр. 1071  KO Вилови, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 29.03.2024. ДО 04.04.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње викенд објекта на кат. парцели бр. 1071 KO Вилови, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње викенд објекта на кат. парцели

бр. 1071 KO Вилови, општина Нова Варош

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Којић Дејан, Ул.21.августа бр.35, Камендол, Гроцка.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње стамбеног викенд објекта на кат. парцели бр. 1071  KO Вилови, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 29.03.2024. ДО 04.04.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 


Страна 3 од 102

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?