Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Локална пореска администрација

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОЈ КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ ЗА 2024 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Објављивањем предлога Одлука о локалној комуналној такси општине Нова Варош за 2024. годину, отвара се јавна расправа и позивају се сва заинтересована лица да своје примедбе и сугестије на текст предлога Одлука доставе до 11.12.2023. године, када ће се и одржати јавна расправа у 10h у просторијама Општинске управе,  на адресу: Општинска управа - Одељење за финансије и буџет Нова Варош, Карађорђева 32- или на mail адресу Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели   

За детаљан увид у текст предложене одлуке кликни овде.

 Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта одлуке о локалним комуналним таксама за 2024.год можете погледати овде.

 

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОЈ КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ ЗА 2023 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Објављивањем предлога Одлука о локалној комуналној такси општине Нова Варош за 2023. годину, отвара се јавна расправа и позивају се сва заинтересована лица да своје примедбе и сугестије на текст предлога Одлука доставе до 01.12.2022. године, када ће се и одржати јавна расправа у 10h у просторијама Општинске управе,  на адресу: Општинска управа - Одељење за финансије и буџет Нова Варош, Карађорђева 32- или на mail адресу  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  

За детаљан увид у текст предложене одлуке кликни овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта одлуке о локалним комуналним таксама за 2023.год можете погледати овде.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОЈ КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ ЗА 2022 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Објављивањем предлога Одлука о локалној комуналној такси општине Нова Варош за 2022. годину, отвара се јавна расправа и позивају се сва заинтересована лица да своје примедбе и сугестије на текст предлога Одлука доставе до 23.11.2021. године, када ће се и одржати јавна расправа у 10h у просторијама Општинске управе,  на адресу: Општинска управа - Одељење за финансије и буџет Нова Варош, Карађорђева 32- или на mail адресу  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

За детаљан увид у текст предложене одлуке кликни овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта одлуке о локалним комуналним таксама за 2022.год можете погледати овде.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОЈ КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ ЗА 2021 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Објављивањем предлога Одлука о локалној комуналној такси општине Нова Варош за 2021. годину, отвара се јавна расправа и позивају се сва заинтересована лица да своје примедбе и сугестије на текст предлога Одлука доставе до 26.11.2020. године, када ће се и одржати јавна расправа у 10h у просторијама Општинске управе,  на адресу: Општинска управа - Одељење за финансије и буџет Нова Варош, Карађорђева 32- или на mail адресу Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

За детаљан увид у текст предложене одлуке кликни овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта одлуке о локалним комуналним таксама за 2021.год можете погледати овде.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНОЈ КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ ЗА 2020 И БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Објављивањем предлога Одлука о локалној комуналној такси и боравишној такси  општине Нова Варош за 2020. годину, отвара се јавна расправа и позивају се сва заинтересована лица да своје примедбе и сугестије на текст предлога Одлука доставе до 09.12.2019. године, када ће се и одржати јавна расправа у 10h у просторијама Општинске управе,  на адресу: Општинска управа - Одељење за финансије и буџет Нова Варош, Карађорђева 32- или на mail адресу  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

За детаљан увид у текст предложених одлука кликни овде.

Извештај о спроведеној јавној расправи нацрта одлуке о локалним комуналним таксама за 2020.год и боравишној такси можете погледати овде.

На седници извршног одбора НБС одржаној 07.07.2016.године одлучено је да се смањи референтна стопа на ниво од 4%

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА -ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

У оквиру Општинске управе општине Нова Варош формирано је Одељење за локалну пореску администрацију, које је почело са радом 01.05.2009. године. Ово одељење је по Закону о финансирању локалне самоуправе преузело надлежност Министарства финансија - Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода.

Одељење ради на утврђивању пореских обавеза пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину правних лица, локалних комуналних такси, самодоприноса, накнаду за заштиту животне средине,канцеларијску и теренску контролу, у поступку администрирања изворних локалних јавних прихода редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, пореско књиговодство и извештавање и друге послове у складу са законом и одлукама .

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

ВОДИЧ КРОЗ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА ГРАЂАНЕ

Предмет опорезивања

Порез на имовину плаћа се на непокретности које се налазе на територији општине Нова Варош и то на:

- право својине на објектима (стамбеним, пословним и другим зградама, становима, пословним просторијама, гаражама и гаражним местима, другим надземним и подземним грађевинским објектима који служе за обављање делатности, односно њиховим деловима) и земљишту грађевинском, пољопривредном, шумском и другом) површине преко 10 ари;

- право закупа стана или куће за период дужи од једне године или на неодређено време;

- право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари;

- право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења;

- право коришћења непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности и

- државину непокретности (на којој ималац права својине није познат или није одређен, непокретности у јавној својини без правног основа и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу).

Порески обвезник

Порески обвезници су физичка лица која су имаоци неког од права које је предмет опорезивања, корисници непокретности и држаоци непокретности, односно примаоци финансијског лизинга.

Порески обвезник подноси пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка или престанка пореске обавезе, за имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године, а када на тој имовини дође до промене од утицаја на висину пореске обавезе.

Пореска пријава са промењеним подацима подноси се до 31.јануара пореске године.

Лица која од 01.јануара 2014.године постану обвезници пореза на имовину на коју се до 31.децембра 2013.године порез на имовину није плаћао (корисници непокретности и држаоци непокретности) дужна су да пореску пријаву поднесу до 31.марта 2014.године.

* Пријава имовине за утврђивање пореза

Пореска пријава се подноси на обрасцу ППИ-2 - Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину.

Образац ППИ-2 може се купити у књижарама, или преузети на сајту Општине.

Достављање пореских пријава ППИ-2, засебно за земљиште и засебно за свакиобјекат, у два примерка, врши се у згради Општине Нова Варош (Услужни центар), Карађорђева 32.

Од 01. јануара 2014. године, сви порески обвезници могу да поднесу порескепријаве, иако су то у ранијем периоду учинили, у циљу усаглашавања стања својеимовине са стварним стањем.

Подносилац пријаве ППИ-2 је дужан да се идентификује:

Доказ:

-фотокопија личне карте обвезника, пуномоћје, лиценца или други документ.

* Пореска основица

Основица пореза на имовину је вредност непокретности утврђена применом елемената:корисна површина и просечна цена квадратног метра одговарајуће непокрености у зони у којој се налази непокретност,која може бити умањена за амортизацију по стопи од 1% годишње, а највише 40%, а у складу са:

- Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Нова Варош

- Одлуком о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за

утврђивање пореза на имовину на територији општине Нова Варош

* Пореска стопа

На пореску основицу
Плаћа се на име пореза
(1) до 10.000.000,00 динара
0,4%
(2) од 10.000.000,00до25.000.000,00 динара
порез из подтачке (1) + 0,6%
на износ преко 10.000.000,00 динара
(3) од 25.000.000,00до50.000.000,00 динара
порез из подтачке (2) +1,0%
на износ преко 25.000.000,00 динара
(4) преко 50.000.000,00 динара
порез из подтачке (3) + 2,0%
на износ преко 50.000.000,00 динар

Пореска ослобођења

Порез на имовину не плаћа се на непокретности-земљишту за површину под објектом на који се порез плаћа.

Порез на имовину не плаћа обвезник када укупна основица за све његове непокретности на територији Општине не прелази износ од 400.000,00 динара.

* Порески кредити

Утврђени порез на кући или стану у којем станује обвезник умањује се за 50%, а највише 20.000,00 динара.

Доказ:

-фотокопија личне карте.

Утврђени порез на права на куће и станове површине до 60м2, које нису на градском рађевинском земљишту, односно на земљишту у грађевинском подручју и не дају се у закуп, а у којима станују само лица старија од 65 година, умањује се за 75%.

Доказ:

-фотокопија личних карата свих чланова домаћинства и

-Уверење о кућној заједници издато од надлежног органа.

* Утврђивање пореза на имовину

Утврђивање пореза на имовину врши се на основу података из пореске пријаве, сагласно приложеним доказима и то:

-фотокопија купопродајног уговора, уговора о поклону или оставинског решења – овереног у суду и Пореској управи,

-фотокопија употребних дозвола или других докумената.

Порез на имовину утврђује се за календарску годину, решењем Општинске управе- Одељења за буџет и финансије Нова Варош, а плаћа се тромесечно (до 15.фебруара, 15.маја, 5.августа и 15.новембара) на уплатни рачун 840-713121843-57 по моделу 97 са позивом на контролни број 074ЈМБГ пореског обвезника.

До доспелости пореске обавезе по решењу о утврђивању пореза на имовину за текућу .годину порез се плаћа аконтационо - у висини обавезе за последње тромесечје претходне године.

За имовину за коју пореска обавеза настане у току пореске године, порез на имовину за ту годину утврђује се за период од настанка пореске обавезе до истека те године, односно до престанка пореске обавезе у тој години.

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Локалне комуналне таксе уводе се за: истицање фирме на пословном простору, истицање фирме ван пословног простора, држање моторних друмских и прикључних возила, коришћење витрина ради излагања робе ван пословног седишта, држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на води, држање ресторана и других угоститељских објеката на води, држање кућних животиња, држање музичких уређаја и приређивање музичког програма, коришћење рекламних паноа, коришћење обале у пословне сврхе, заузеће јавне површине грађевинским материјалом за извођење грађевинских радова.

Локалне комуналне таксе за истицање фирме утврђују се у различитој висини у зависности од врсте делатности објекат на коме је истакнута фирма, а по Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Нова Варош.

Фирма је сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делетност или занимање.

Наплата таксе на годишњем нивоу наплаћиваће се месечно у 12 једнаких месечних рата до 15-ог у месецу за месец који претходи плаћању.

На ове обвезнике примењује се Закон о пореском поступку и пореској администрацији који између осталог дефинише и поступке редовне и принудне наплате обавезе (установљавањем залоге, пописом покретних ствари, пописом непокретности...).

НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Накнаду за заштиту и унапређење животне средине обавезни су да плаћају власници, односно корисници пословног простора.

Средства од накнаде користе се искључиво за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Нова Варош преко Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Накнада се плаћа на основу решења Одељења за уртврђивање, контролу и наплату изворних јавних прихода, које се доноси сходно примени прописа за плаћање пореза на имовину.

 Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?