Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине РЕШЕЊЕ - Радио базна станица

РЕШЕЊЕ - Радио базна станица

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа Нова Варош, Одељење за  послове инспекције, на основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136, 140, 141 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16,  95/18-аутентично тумачење и 2/2023-Одлука УС), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – Радио базна станица на локацији «KG3512_01 UE_Nova_Varos_Opstina», на катастарској парцели број 918/1 КО Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта  предузећа  „А1 Србија“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Београд, број захтева 501-18/2023-13 од 14.06.2023.године, доноси

  Р Е Ш Е Њ Е 

I  УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат –  Радио базна станица на локацији «KG3512_01 UE_Nova_Varos_Opstina», на катастарској парцели бр.918/1 КО Нова Варош, GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 мреже јавних мобилних комуникација оператера „А1 Србија“ д.о.о. Београд, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину уз примену одговарајућих услова и мера заштите животне средине у складу са посебним прописима. 

           II  Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту активности, уз обавезу да при постављању предметне станице  примени посебне мере и услове које су утврдили други овлашћени органи и организације, а посебно оне које се односе на електромагнетно зрачење.

 О б р а з л о ж е њ е  

Носилац пројекта Предузеће „А1 Србија“ доо Београд , обратило се овом Одељењу захтевом број 501-18/2023-13 од 14.06.2023.године за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта - Радио базна станица на локацији «KG3512_01 UE_Nova_Varos_Opstina», општина Нова Варош, на катастарској парцели бр.918/1 КО Нова Варош.

 

Уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, приложена је следећа документација:

- Садржина захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину,

- Кратак опис пројекта,

- Извод о регистрацији привредног субјекта,

- Лист непокретности,

- Копија катастарског плана ,

- Информацију о локацији Општинске управе Нова Варош, Одељење за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство, број 353-247/2022-10 од 29.09.2022.године,

- Закључак  Општинског већа општине Нова Варош за давање у закуп места на згради Општине ради постављања базне станице на период од 10 година, број 06-90/17/2022-03 од 29.08.2022.године,

- Уговор о закупу између општине Нова Варош и A1 Towers Infrastructure doo, број 361-2/2023-01 од 10.02.2023.године,

 - Технички опис и графички прилози, приказ микро и макролокације са описом локације, 

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније( ЕМ-2023-032, 31.05.2023., „W-LINE“ d.o.o Београд, Аутопут за Загреб 22),

- Техничко решење предметне базне станице,

- Пуномоћје „А1 Србија“ – „W-Line“ Београд од 24.01.2023.године,

- Доказ о уплати републичке административне таксе (извод из прегледа промета ОТП банке) .

             Пројекат се налази на Листи II Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 114/2008) под редним бројем 12, тачка 13 – телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице).

             Планирана опрема на локацији:

-Антенски систем биће тросекторски за системе GSM900, UMTS2100, LTE2100, LTE1800 и LTE800,

-Азимути антена износиће 600/1300/2700, респективно по секторима,

-Антенски систем ће се састојати од две панел антене типа 800372965 (произвођача Kathrein), по једна у I и II сектору и једне антене типа AQU4518R60v06 (произвођача Huawei) у III сектору, за остваривање сервиса у системима GSM900, UMTS2100, LTE2100, LTE1800 и LTE800,

-Конфигурација примопредајника за систем GSM900 износиће 2 (Lean GSM: кроз све три антене се емитује иста 2G ћелија са укупно 2 канала), за UMTS2100, LTE2100 и LTE800 системе износиће 1+1+1, а за систем LTE1800 износиће 2+2+2.

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације, а поступајући сходно одредбама члана 10 став 1 и 2 Закона о процени утицаја на животну средину, Одељење за послове инспекције Општинске управе Нова Варош обавестило је заинтересоване органе, организације и јавност („Варошке новине“ број 185 од 16.06.2023.године, интернет страница општине Нова варош, огласна табла Општинске управе), организовало јавни увид и обезбедило доступност података из зехтева и документације носиоца пројекта. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинересоване јавности није извршио увид у предметни захтев.

Имајући у виду карактеристике, конструкцију и принцип рада планираног пројекта радио базне станице мобилне телефоније уз примену одговарајућих услова и мера заштите, не очекују се значајни негативни утицаји на животну средину. У Извештају о стручној оцени оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније (Лабораторија W-LINE Београд), констатује се: на основу резултата прорачуна укупног нивоа нејонизујућег зрачења у тачкама постојећих објеката и на нивоу тла у зони повећане осетљивости, вредности јачине електричног поља су испод референтних нивоа које прописује   Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл.гласник РС“, 104/09). У току реализације пројекта у оквиру GSM/UMTS/LTE мреже мобилног оператера А1 Србија, примењиваће се одговарајуће мере заштите животне средине и то мере предвиђене законском регулативом, мере током извођења радова, мере у току редовног рада мере у случају удеса и мере по престанку рада базне станице.

На основу напред наведеног, Одељење за послове инспекције Општинске управе Нова Варош, и на основу спроведеног поступка разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, применом одредаба члана 10 став 4 Закона о процени утицаја на животну средину, одлучено је као у диспозитиву овог решења.   

О овом решењу Одељење за послове инспекције Општинске управе Нова Варош обавестиће заинтерсоване органе, организације и јавност.

УПУTСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба Министарству за заштиту животне средине РС. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења, а представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Жалба се предаје преко овог органа непосредно или путем поште.

 

Обрадио                                                                                                                     НАЧЕЛНИК

                                                                                                                       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Славиша Пурић                                                                                               Мирел Рољевић                                                                               

 

                                                                                               

 

 

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?