Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада

Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада

Ел. пошта Штампа ПДФ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
Одељење за имовинско правне, стамбено 
комуналне, урбанистичке послове
и послове инспекције
 Број: 355-30/2015-06
 20.03.2015.године 

 Нова Варош

На основу члана 59, 60,  и 64. Закона о управљању отпадом («Сл.гласник РС»,број 36/09, 88/10) члана  192. Закона о   општем управном поступку  («Сл. лист СРЈ»,број 33/97, 31/01, «Сл.гласник РС»,број 30/10) и овлашћења датог решењем начелника Општинске управе бр. 031-8/13/2013-04 од 11.09.2013.године, а решавајући по захтеву  NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши број 323 од 15.01.2015.године,  Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке послове  и послове инспекције Општинске управе Нова Варош,  доноси

  Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА  

      ИЗДАЈЕ СЕ Интегрална дозвола  за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада: пиљевине ( 03 01 04), мешаног комуналног отпада – осталог  ( 20 03 01),отпадног папира и картона (20 01 01),отпада од пластике- полиетилена ( 15 01 02), дрвене амбалаже- палете ( 15 01 03),отпадне коре и плуте ( 03 01 01), оператеру NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши, регистарски број 004,   на локацији  кат. парц.бр. 402/1 КО Нова Варош и утврђује се следеће:

          А ОПШТИ ПОДАЦИ

           1) Општи подаци о дозволи        

          Интегрална дозвола за складиштење третман и одлагање неопасног отпада наведеног у одељку 1.3. Радног плана постројења за управљање отпадом  на локацији у Новој Вароши на кат. парц.бр. 402/1 КО Нова Варош издаје се оператеру NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши, матични број  20926147 и шифра делатности 1629, у складу са Законом о управљању отпадом («Сл.гласник РС»,број 36/09, 88/10) и Правилником о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада («Сл.гласник РС»,број 96/09).

          2) Општи подаци о постројењу

          Просторно функционална и грађевинско аритектонска целина у оквиру које ће се одвијати процес складиштења, третмана и одлагања отпадних материја се глобално може поделити на следеће целине:

-         избетонирани складишно-манипулативни плато,

-         простор за складиштење затвореног типа.

За складиштење неопасног отпада користиће се бетонирани плато и простор затовореног типа (Магацин).

Оператер ће преузимати отпад сакупљену код прозвођача отпада («Јасен» д.оо.Пљевља Црна Гора). Транспорт до комплекса обављаће планирани превозник «Златар Шпед» д.о.о. Кокин Брод – Нова Варош, ( који мора поседовати дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије).

Оператер од опреме за рад поседује:

-         камион дизаличар FAP 1621,

-         камион дизаличар са приколицом «Mercedes»,

-         виљушкар NEW NOLLAD B 115.

3. Напомене о поверљивости података и информација

Нема података и информација  који се сматрају поверљивим 

Б ДЕЛАТНОСТ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА

1. Кратак опис делатности за коју је захтев поднет

Допремање отпадних материјала вршиће увозник NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши по захтеву лица задуженог за набавку, транспортним средствима планираног превозника «Златар Шпед» д.о.о. Кокин Брод- Нова Варош. Материјал се допрема на простор за пријем. На том простору лице задужено за пријем организује мерење и истовар. У случају када се визуелним путем утврди да материјал не одговара условима из захтева, исти се одмах враћа добављачу, коришћењем возила којим је и допремљен. Оператер мора поседовати Уговор са правним лицима са којима послује, односно од којих откупљује отпад.

Процес контроле предметне технологије преставља процес визуелене контроле од стране запосленог лица. Процес контроле би требало спроводити приликом пријема смене као и приликом завршетка смене сваког лица које је запослено на пословима пријема и складиштења отпада. Неопоходно је вршити контролу радиоактивности мобилним  детектором.

За мерење отпада користи се вага која се налази на локацији оператера.

2. Опис локације

Погон у коме се планира складиштење третман и одлагање неопасног отпада  је на кат. парц.бр. 402/1 КО Нова Варош, која заузима површину 1ха 04а 20м2. Локација је смештена на средини Магистралног пута Београд-Бар, на надморској висини око 1000 метара. Над њом се издиже планина Златар. Катастарска парцела 402/1 КО Нова Варош је у границама Плана  генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе («Општински службени гласник « број 11/2013) и то у оквиру  типичне целине ТЦ-5 са наменом «Комерцијалне делатности» у градској зони.

На предметној локацији, која је припадала стоваришту грађевинског материјала у насељу Браношевац, изграђен је објекат пословања-индустријска хала, магацин и надстершница. У непосредном окружењу су разни комплекси, зона становања и пољопривредне површине. Најближи стамбени објекат је на удаљености од 100 метара и налази се са супротне стране путног правца Нова Варош-Ужице са кога је обезбеђен приступ локацији са њене северне стране.

Локација је инфраструктурно опремљена (систем за снабдевање водом, систем за снабдевање електричном енергијом, телекомуникациони систем). Санитарно фекалне воде целог комплекса се интерном канализацијом одводе у водонепропусну септичку јаму. Потребне количине електричне  енергије обезбеђене су из мреже, према условима надлежног електродистрибутивног предузећа. Комплекс је ограђен.

Локација задовољава услове дефинисане Правилником.

3. Постојеће дозволе, одобрења и сагласности

Оператер је уз захтев за идавање дозволе доставио:

-         Решење БД 52242/2013 од 14.05.2013.године, РС, Агенција за привредне регистре,

-         Уговор  о давању у закуп кат. парц.бр. 402/1 КО Нова Варош и зграде бившег стовариште «Инех» ОВ I :бр.2456/2014 од 15.08.2014.године,

-         Закључак Општинског већа број 06-28/5-2/2014-03 0д 30.07.2014.године,

-         Записник о примопредаји непокретности бр. 463-48/1/2012-06 од 08.05.2013.године,

-         Решење бр. 952-02-13-80/2014 од 25.08.2014.године, РС, Служба за катастар непокретности Нова Варош,

-         Решење о потреби процене утицаја  и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину бр. 501-4/2014-06 од 31.03.2014.године, Одељења за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке послове  и послове инспекције, 

-         Копија плана Р=1:1000, 

-         Извод из лист анепокретности бр. 44 КО Нова Варош, 

-         Катастрско топогравски план 1:500, 

-         Информација о локацији број 353-9/2014-06 од 27.01.2014.године, Одељења за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке послове  и послове инспекције, 

-         Решење број 351-305/86-02 од 13.11.1986.године, СРС, Скупштине оптшине Нова Варош, 

-         Уговор о продаји робе број 1468 од 13.12. 2013.године, ЈП за газдовање шумама Србија «Шуме», Нови Београд 

-         Уговор о продаји робе број 15518 од 27.12. 2013.године, ЈП за газдовање шумама  Србија «Шуме», Нови Београд 

-         Решење о одобрењу за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем број 20-3 НВ, ДП Електросрбија д.о.о. Краљево, Електродистрибуција ЕД Ужице, Погон Нова Варош,

-         Уговор о коришћењу телефонског прикључка број  221529067 (22154101) од 06.12.2013.године, Предузеће за телекомуникације Телеком Србија АД Београд.

4.Главни утицај на животну средину

Током рада постројења, с обзиром на врсту неопасног отпада не  очекује се битан утицај на животну средину, а могуће је услед неадекватног вођења техонолошког поступка  и у случају акцидента. Због тога је потребно поштовати мере  еколошког мониторинга сагласно фазама реализације и динамике активности на локацији  у складу са тачком 5.0. поменутог Радног плана.

Загађење ваздуха

Обзиром да нема хемијске прераде отпадних материја неће бити значајне емисије штетних и опасних материја у  ваздуху. Радом транспортних средстава која користе дизел гориво  настаје емисија продукта сагоревања. Обзиром да се ради о малој саобраћајној фреквенцији продукти сагоревања нафтиних деривата у моторима  транспортних возила испуштаће се  без третмана у атмосферу, те из наведених разлога није потребно спроводити мониторинг квалитета ваздуха.

Б  у к а

За предметни пројекат  карактеристична је појава буке која  се јавља као последица  довоза сировина (отпада), претовара и манипулације отпадом. Обавеза оператера је  да једном годишње изврши мерење нивоа буке у најближим  објектима, ангажовањем акредитоване институције у складу са Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке («Сл.гласник РС»,број 72/10).

Загађење воде и земљишта

На предметној локацији нема продукције технолошких отпадних вода. Зауљене атомсферске воде и воде оптерећене седиментним материјама са манипулатнивних и радних површина, нивелационим решењем преко канала-сливника ће се одводити у таложник – сепаратор  масти и уља, пре упуштања у  реципијент атмосверских вода.    У току експлоатације, мониторинг отпадних вода  из сепаратора уља се заснива  на узорковању воде на излазу из сепаратора  и обради узорака. Обрада узорака се обавља у овлашћеној лабараторији где се са технолошког аспекта добијају подаци  о квалитету воде, као и закључци о њеним евентуалним променама. Параметре контроле дефинише ЈКП. Квалитет одпадних вода мора задовољавати критеријуме прописане  Правилником  о техничким и санитарним условима за одпуштање отпадних вода у градску канализацију, као и Правилником о минималном броју испитивања квалитета отпадних вода («Сл.гласник СРС»,број 47/83 и 13/84).

Неопходно је мерење и обраду података вршити на свака три месеца. То су временски пресеци у јануару, априлу, јулу и октобру. Такође,  неопходно је и водити евиденцију о пражњењу и чишћењу таложника – сепаратора уља и  масти.

Комунални отпад

Комунални отпад се сакупља у типске контејнере, а одвожење комуналног отпада и даље третирање  је у надлежности Јавног комуналног предузећа.

Јонизирајуће и нејонизирајуће зрачење

У технолошком процесу третмана отпадне пиљевине нема извора јонизирајућег и нејонизирајућег зрачења, тако да нема утицаја на животну средину.

5. Коментари и мишљења

Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке послове  и послове инспекције Општинске управе Нова  Варош, на основу члана 69. Закона о управљању отпада «Сл.гласник РС»,број 36/09 и 88/10) обавестило је јавност о подношењу захтева  за издавање Интегралне дозволе  за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада у локалном листу «Варошке новнине». Од стране јавности није било примедби ни сугестија.

В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1) Важност дозволе и рок за подношење захтева за обнављање или ревизију услова  у дозволи

1.Важност дозволе за складиштење, третман и одлагање  отпада

Интегрална дозвола за складиштење, третман и одлагање неопасним отпадом важи од 20.03.2015.године до 20.03.2025.године.

          2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе  за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада је 120 дана пре истека важности ове Дозволе.

 

          2. Рад и управљање постројењем

          (1) рад и управљање

          Управљачка структура у постројењу дифинисана је организационом шемом и актом о систематизацији. Оператер има укупно 25 запослених, од тога 2 са ВСС,  3 ССС, а остало су квалификовани  и неквалификовани.

          2. Радно време

          Рад се одвија у три смене.

 

          3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу

          Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу је Марко Пушичић.

          4. Услови за управљање заштитом животне средине

          Обавезује се оператер да прати и контролише утицај могућих емисија загађујућих материја у ваздуху, води, земљишту, да контролише буку, као и континуирано спроводи мере  у циљу њиховог смањења и спречавања, а све у складу са законском регулативом.

          3. Локација постројења и инфраструктура

          1. Табла са подацима о оператеру постројења

Обавезује се оператер да на улазу у пословни објекат постави таблу са јасно видљивим подацима о  називу и врсти постројења, као и контактима власника,  односно лица задуженог за управљање постројењем.

 

          2. Обезбеђење локације

          Постројење за управљање отпадом мора бити ограђено и под сталним надзором како би спречило приступ неовлашћеним лицима и мора да има систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима.

          3. Приступ локацији, сабраћајна инфраструктура ( путеви до постројења и на локацији)

          Обавезује се оператер да одржава интерно саобраћајну инфраструктуру на локацији пословног комплекса и на прилазу постројењу за управљање отпадом.

          Обавезује се оператер да обезбеди несметан приступ локацији, лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију постројења за управљање отпадом.

          4. Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција о управљању отпадом

          Обавезује се оператер да обезбеди адекватан простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом, у складу са законском регулативом. Простор мора бити јасно обележен, а документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.

4) Управљање отпадом

Обавезује се оператер да се при процесу рада придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира редовно сваке три године у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, број 36/09 и 88/10).

(1). Производња отпада

Обавезује се оператер да са отпадом који се генерише у току производног процеса, поступа у свему у складу са законском регулативом.

(2) Пријем отпада на локацији и истовар

Обавезује се оператер да сваки пут, приликом преузимања неопасног отпада наведеног у тачки 1.3. Радног плана попуни и овери један примерак Документа о кретању отпада, сходно Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл.гласник РС“, број 72/09) и исти чува најмање две године.

Обавезује се оператер да врши пријемно контролисање и испитивање предметног неопасног отпада, као и мерење, да исти евидентира и адекватно складишти у складу са посебним прописима. Мора се водити уредна евиденција о примљеним количинама отпадног материјала. Место за складиштење и третман наведеног отпада мора се одржавати чистим.

 

 (3) Идентификација отпада према врсти, количини  и својствима

       Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гласник РС“, број 56/10) и то као неопасан отпад:

·        пиљевина ( 03 01 04),

·        мешани комунални отпад – остали  ( 20 03 01),

·        отпадни папир и  картон (20 01 01),

·        отпад од пластике- полиетилен ( 15 01 02), 

·        дрвена амбалажа- палете ( 15 01 03), 

·        отпадна кора и плута ( 03 01 01).

За складиштење пиљевине користиће се бетонирани плато  и простор затвореног типа (магацин).

Остали  отпад се одлаже привремено у одређене врсте контејнера до одношења отпада са локације, од стране јавног комуналног предузећа.

 (4) Сировине, помоћни материјали, вода, енергија и друго

 Сировине представљају неопасан отпад наведен у тачци 1.3. Радног плана постројења

Напајање објеката електричном енергиом врши се са постојеће електроенергетске мреже. Електрична енергија се користи за осветљавање и за рад инсталиране опреме, уређаја и машина.

Снабдевање водом омогућено је преко водоводне мреже. Вода се користи делом у процесу производње и за санитарне потребе.

(5) Привремено складиштење отпада  

Обавезује се оператер да не врши складиштење  неопасног отпада из  тачке 1.3. Радног плана постројења на просторима који нису намењени за складиштење.

Обавезује се оператер да складиштење предметног неопасног отпада врши на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравља људи.

(6)Третман отпада 

Обавезује се оператер да третман неопасног отпада спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

Обавезује се оператер да врши третман отпада наведеног из  тачке 1.3. Радног плана постројења у складу са постојећом законском регулативом. Забрањује се оператеру да врши третман било које друге врсте отпада, осим неопасног отпада наведеног у  тачки 1.3. Радног плана постројења. 

Капацитет постројења за третман отпада износи око 20 t.

Методе и технологије које ће се користити

Обавезује се оператер да приликом третмана неопасног отпада наведеног у одељку из  тачке 1.3. Радног плана постројења користи најбоље доступне технике са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи.

Подаци о опреми и уређајима који ће се користити

Обавезује се оператер да приликом третмана предметног неопасног отпада користи опрему која је наведена у тачки 2., Радног плана постројења.

 Обавезује се оператер да одржава и контролише опрему, уређаје и средства за рад и о томе води редовну евиденцију.

(7) Финансијске гаранције или одговарајуће осигурање за покриће трошкова рада постројења, односно за случај удеса или штете причињене трећим лицима и животној средини

Оператер, NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши је  накнадно доставио полису осигурања  број 4-880-490-5 издату од стране WIENER STADTISCHE са роком важења  до 20.03.2025.године, за законску одговорност из делатности осигураника за случај штете услед смрти, повреде тела или  здравља, као и уништења или оштећења ствари трећих лица и одговорност за штете причињене животној средини – загађења животне средине у току обављања делатности складиштења и третмана отпада, на суму осигурања од 600,000,00 РСД по осигураном случају.

Укупна премија осигурања обрачуната за период од 20.03.2015. до 20.03.2016.године износи  18.850,60 РСД.

5) Мере заштите животне средине и контрола загађивања

Обавезује се оператер да при обављању делатности прикупљања, третмана и складиштења у постројењу обезбеди примену важећих техничких норматива и стандарда за коришћење и одржавање ове врсте објеката и опреме и да континуирано спроводи мере у циљу спречавања штетних утицаја на животну средину, а све у складу са законском регулативом.

Обавезује се оператер да у процесу управљања отпадом предузима све минималне мере заштите везано за складиштење и механички третман неопаног отпада на кат. парцели број 402/1 КО Нова Варош, како би се спречио било какав негативан утицај на животну средину.

(1) Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

Обавезује се оператер да у току рада постројења за управљање отпадом, у складу са постојећом законском регулативом, прати параметре могућих емисија у ваздуху, води и земљишту и да предузме одговарајуће мере ради спречавања истих, као и да врши контролу буке.

(2) Заштита земљишта и подземних вода од загађивања

Обавезује се оператер да у току обављања наведених делатности у области управљања отпадом предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења земљишта и подземних вода у складу са програмом мера наведених  у Радном плану постројења за управљање отпадом.

(3) Мониторинг (контрола и мерење)

Оператер је дужан да:

- спроводи и ажурира Радни план постројења за управљање отпадом,

- води прецизну евиденцију преузетог отпада,

- води прецизну евиденцију насталог отпада,

- води прецизну евиденцију предатог отпада,

- врши контролно мерење могуће емисије загађујућих материја, у складу са посебним прописима,

- врши контролу буке у животној средини, у складу са посебним прописима,

- омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процесима управљања отпадом и наведеном документацијом.

6) Спречавање удеса и одговор на удес

Обавезује се оператер да спроводи усвојени План заштите од удеса, постројења за управљање отпадом који је приложен уз захтев за дозволу, а посебно мере превенције удеса.

Оператер мора предузети све мере противпожарне заштите, а објекат у коме се обавља делатност управљања отпадом мора бити опремљен апаратима за противпожарну заштиту.

Обавезује се оператер да у току обављања наведених делатности управљања отпадом поступа у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09 и 20/2015) и другим важећим прописима који уређују ову област.

 (1) Извештавање у случају  удеса

Обавезује се оператер да у случају удеса одмах о томе обавести Министарство пољопривреде  и заштите животне средине, Општину Нова Варош и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама, у складу са прописима којима се уређује наведена област.

7) Нестабилни (прелазни) начини рада

Обавезује се оператер да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предложеним мерама наведеним у Радном плану управљања отпадом.

8) Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова

Оператер може затворити постројење и/или престати са радом када оствари услове за затварање и то након одобрења надлежног органа, а све у складу са Планом за затварање постројења за управљање отпадом.

Дефинитивни престанак рада постројења спровести по предложеном Плану за затварање постројења, који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе, као пратећу документацију.

По престанку рада постројења или његовог дела, локација се мора довести у стање пре пуштања у рад постројења.

9) Извештавање

(1) Документовање и учесталост извештавања

Обавезује се оператер да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.135/04, 36/09 и 72/09) и Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и посебним прописима.  

(2) Институције којима се достављају извештаји

Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду.

Оператер је дужан да податке мониторинга доставља надлежном органу локалне самоуправе – Општинској управи, Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке послове  и послове инспекције на прописан начин, који води Локални регистар извора загађивања животне средине. 

10) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

Оператер NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши ће обављати послове складиштења неопасног отпада и његовог третмана,  на кат. парц. бр. 401/2, у Новој Вароши. Предметна локација се налази на средини Магистралног пута Београд-Бар у оквиру Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе у оквиру типичне целине ТЦП-5 са наменом «Комерцијалне делатности» у градској зони.

Активности које ће горе поменути оператер обављати ће бити: набавка (куповина) неопасног отпада од генератора, третман отпада, складиштење у бетонским платоима и просторима затвореног типа и даља обрада.

На основу свега напред наведеног може се закључити да делатност складиштења и третмана предметног неопасног отпада неће угрожавати постојеће стање животне средине, уз примењивање свих прописаних мера заштите животне средине.

Оператер је доставио сву документацију прописану Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС“,  број 36/09 и 88/10) и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Сл.гласник РС“, број 72/09).

2. Трошкове издавања  дозволе- Оператер NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши је дужан уплатити - Републичку административну таксу у укупном износу од 93.990,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57 са позивом на број 97-70-074 према Закону о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005 и 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 и 55/2012, 93/2012, 47/2013-усклађени дин.  изн; 65/2013- др.Закон и 57/2014-усклађени дин. изн.), као и 1.100,00 динара  локалне административне таксе на жиро рачун број 840-742251843-73 са  позивом на број 97-70074

О б р а з л о ж е њ е

 

Оператер NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши је дана 15.01.2015. године поднео Одељењу за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке послове  и послове инспекције Општинске управе Нова Варош, захтев број 323 за издавање  интегралне дозволе за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада.

Уз захтев за издавање дозволе оператер је доставио сву документацију за издавање дозволе прописану Законом о управљању отпадом и Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада, па је надлежни орган могао да спроведе поступак и донесе предметно решење.

У поступку припреме предметне Интегралне дозволе за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада, надлежни орган је сходно члану 69. Закона о управљању отпадом, обавестио јавност о пријему захтева  за издавање предметне дозволе. У остављеном року није достављено ниједно мишљење заинтересоване јавности.

Приликом разматрања захтева, Oпштинска управа Нова Варош, Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне, урбанистичке послове  и послове инспекције увидом у  целокупну достављену документацију коју је оператер NANIX WOOD д.о.о. из Нове Вароши поднео уз захтев, оценила је да су испуњени услови за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање неопасног отпада идентификованог под тачко, 1.3. Радног плана постројења, па се  од 20. марта 2015. године уписује у Регистар издатих дозвола за управљање отпадом  под редним бројем 004.

Републичка административна такса утврђена је  у складу са Законом о репубичкој административној такси („Сл.гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005 и 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 и 55/2012, 93/2012, 47/2013-усклађени дин.  изн; 65/2013- др.Закон и 57/2014-усклађени дин. изн.), а општинска у складу са Одлуком о локалним административним таксама «Службени лист Општине Нова Варош»,број 5/2008),.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог решења оператер може изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије у Београду, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба се подноси преко првостепеног органа таксирана са 430,00 динара Републичке административне таксе на жиро рачун број 840-742221843-57 позив на број 97-70-074 и 100,00 динара општинске административне таксе на жиро рачун број 840-742251843-73 са позивом на број 97-70-074.

Доставити:

1. Оператеру постројења

2. У Регистар издатих дозвола  за управљање отпадом                                                                   

3. А/А                                                           

         

         

 

 

     ОБРАДИО                                                                                                                        П.О. ОВЛАШЋЕЊУ

    ____________                                                                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

 Вукомир Топаловић                                                                                                             ____________________                      

                                                                                                                                              Радмила Стојановић

 

 

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?