Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

ИНТЕРНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 111- 8/1/2022-05

Ел. пошта Штампа

На основу члана 4.и 83. («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, ул.Карађорђева 32. 

II Радно место које се попуњава: 

Послови писарнице, доставе и архивирања под редним бројем 3.   у Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, разврстаног у звање  виши референт - 1 извршилац.

Опис посла: Прима и заводи поднеске који су упућени органима и службама; формира картотеку (активну и пасивну); разводи акта на класификационе зоне; доставља заведена акта –предмете службама; ставља штамбиљ на омоте списа; руководи печатом, штамбиљем и жиговима; пружа помоћ неуким странкама при попуњавању одговарајућих образаца захтева. Предаје и преузима из поште свих врста пошиљки; води картоне за доставу службених гласника и часописа; допрема пошиљке преко доставне књиге за место; контеолише извршење уручења поште. Врши послове доставе решења, позива, обавештења и других писмена лицима на која се односе; враћа благовремено доставнице са уредним потписом или напоменом органу или служби из које је поднесак упућен и одговоран је за благовремену и уредну доставу. Врши оверу преписа, потписа и рукописа. Издаје уверења о просечним приходима по члану домаћинства за остваривање права : на студентске ученичке кредите, стипендије, домове и уверења из социјалне заштите. Архивира предмете достављене из служби Општинске управе ,  води архивске књиге и издаје потребна акта из архиве, саставља одговарајуће извештаје везане за архиву. Припрема извештаје о примљеним и нерешеним предметима. Обавља и друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању , смера- управно-правни техничар , електро-техничар рачунара или хемијски техничар, положен државни стучни испит и најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање  послова радног места

Опширније...
 

ИНТЕРНИ КОНКУРС - За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 111-7/1 /2023-05

Ел. пошта Штампа

На основу члана 4.и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, ул.Карађорђева 32. 

 II Радно место које се попуњава: 

„3.Имовинско - правни послови управљања имовином“под редним бројем 3. Правилника у Одељења за имовинско правне  и послове управљања имовином, разврстаног у звање  сарадник - 1 извршилац.

„Опис радног места: Припрема документацију потребну за: поступак отуђења и давања у закуп непокретности јавним оглашавањем, поступак отуђења непокретности непосредном погодбом, поступак прибављања непокретности у јавну својину општине, израду нацрта одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином. Прикупља и комплетира документацију за упис имовине у одговарајуће јавне регистре катастра непокретности и катастра водова, води евиденцију терета на непокретностима, преузимања непокретности стечене наслеђем, уговором или другим правним послом; води и ажурира портфолио имовине у јавној својини општине; Води јединствени регистар непокретности у јавној својини општине које користи општина,јавна предузећа и јавне службе чији је оснивач општина; подноси пријаву за упис непокретности у јавној својини општине у Јединствени регистар непокретности Републичке дирекције за имовину; Води евиденције о непокретностима, о фактичком стању непокретности у јавној својини; спроводи припремне радње везане за откуп станова у својини општине, припрема нацрте решења, уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова, прати извршавање обавеза по основу закупа и откупа на рате, врши проверу законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације. Даје податаке из евиденција које води, припрема извештаје и информације из делокруга својих послова  и општих аката за Скупштину општине, Општинско веће, као и за Општинску управу и Скупштинска тела. Обавља  и друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.

Опширније...
 

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића Врело, деоница Божетићи - Комарани

Ел. пошта Штампа

У складу са Закључком Комисије за планове Општине Нова Варош од 17.05.2023.године, чл.45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл.37.-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр.32/19),

ОГЛАШАВА

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ II ФАЗЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НОВЕ ВАРОШИ И УСПУТНИХ НАСЕЉА СА ИЗВОРИШТА ЋУРЧИЋА ВРЕЛО, ДЕОНИЦА БОЖЕТИЋИ - КОМАРАНИ

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације II фазе система за водоснабдевање Нове Вароши и успутних насеља са изворишта Ћурчића врело, деоница Божетићи - Комарани, обавиће се у згради Општинске управе Општине Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), од 19.маја до 02.јуна 2023.године, сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова.

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 3 од 180

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?