Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Обавештење о расписивању избора за 02. јун 2024. године

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији, Општинска управа Нова Варош на основу Закона о јединственом бирачком списку (“Сл.гласник РС“, бр.15/2012,..,34/2024)

О Б А В Е Ш Т А В А 

Грађане општине Нова Варош, да је донета Одлука о расписивању за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији за 02. јуна 2024.године. 

Општинска управа Нова Варош, која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе , изложиће део бирачког списка за подручје општине Нова Варош. Део бирачког списка излаже се на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту јединице локалне самоуправе грађанима, уношењем јединственог матичног броја грађана, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Део бирачког списка изложен је у седишту Општинске управе, на II спрату у канцеларији број 1, сваког радног дана од 8-15 часова, а суботом и недељом у времену од 9-13 часова.

Увид у бирачки списак, у смислу закона који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора, да се упишу у јединствени бирачки списак за подручје општине Нова Варош уз прилагање потребних доказа.

Име и презиме бирача који је припадник националне мањине, на његов лични захтев, двојако се уписује: прво ћириличким писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.

Решење на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка, односно до 17. маја 2024.године до 24,00 часа, а након закључења бирачког списка захтев за промене у бирачком списку  подноси се  Општинској управи  општине Нова Варош или непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе. 

 

 

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ” и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бист

Ел. пошта Штампа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23 , у даљем тексту: Закон), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ”

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕРЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА” И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ПОТПЕЋ”

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ” (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране „Бистрица” и хидроелектране „Потпећ” (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 22. aприла до 21. маја 2024 године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у зградама општина Нова Варош, Прибој и Пријепоље. као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о промени места одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД

Обавештавају се грађани да ће Јавна седница Комисије за јавни увид Нацрта Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне ХЕ "Бистрица" и ХЕ "Потпећ" и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене система реверзибилне ХЕ "Бистрица" и ХЕ "Потпећ", бити одржана дана 03. јуна 2024.године, са почетком у 1200 часова у великој сали Дома културе "Јован Томић" у Новој Вароши.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 3. јуна 2024. године са почетком у 12,00 часова, у згради Дома културе „Јован Томић”, ул. Трг војводе Петра Бојовића бр. 5, Нова Варош, а не како је претходно наведено у огласу који је објављен у дневном листу Политика у издању за целу територију Србије од 22. априла 2024. године.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на кат. парцели бр.188/3 KO Брдо, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

изградње објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на кат. парцели бр. 188/3 KO Брдо

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на  кат. парцели бр.188/3 KO Брдо, општина Нова Варош

Подносилоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Зечевић Александар, ул.Јањића брег бр.14, Нова Варош

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње објеката за пружање угоститељско-туристичких услуга на кат. парцели бр.188/3 KO Брдо, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 12.04.2024. ДО 19.04.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 6 од 205

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?