Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста
Насловна Сервиси Општински услужни центар за грађане

Општински услужни центар за грађане

Ел. пошта Штампа ПДФ

ШАЛТЕР 1 - ИНФОРМАЦИЈЕ

 • евидентира пријем странака и зависно од природе њихових захтева упућује странке надлежним службама;
 • пружа административну помоћ странкама;
 • обавља послове наплате поштанских услуга и друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе или руководиоца одељења.

ШАЛТЕР 2, 3 - ПИСАРНИЦА

 • пријем поднесака од подносилаца и путем поште;
 • вођења картона за доставу службених гласника, листова и часописа;
 • допремања пошиљки путем поште и преко доставне књиге за место;
 • овера преписа, потписа и рукописа;
 • усмеравања рада курира и контрола извршења уручења поште;
 • руковођење печатом, штамбиљем и жиговима и други послови из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.

ШАЛТЕР 4 - ВОЂЕЊЕ БИРАЧКИХ СПИСКОВА

ШАЛТЕР 5 - МАТИЧНА СЛУЖБА

 • вођење матичних књига рођених, венчаних, умрлих и сви други послови у вези ових књига;
 • издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих;
 • издавање уверења о држављанству, брачном стању; оверавање образаца за издавање личних карата;
 • уписивање матичних бројева на извештајима СУП-а у матичне књиге;
 • израда ЈУ образаца за иностранство;
 • сачињавање записника о закључењу брака; признању очинства;
 • враћању усвојеног презимена;
 • саслушању странке о пријави рођења деце, венчању;
 • вођења деловодника посебне матичне евиденције и други послови из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.

ШАЛТЕР 6 - УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

ШАЛТЕР 7 - ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 • израда првостепених решења о праву на додатак на децу, спровођење поступка по жалби, тужби по другостепеном решењу и за остваривање права на додатак на децу по међународним конвенцијама и административним споровима;
 • признавање додатка - новчане помоћи мајкама избеглицама;
 • преузимање права и административне помоћи странкама, заинтересованим лицима, органима и организацијама из ове области и други послови из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.

ШАЛТЕР 8 - ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

 • обавља све послове за потребе статистике из области привреде и приватног предузетништва (прикупља и нове податке);
 • пружа стручну помоћ правним и физичким лицима око прикупљања статистичких података за њихове потребе и послове из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења;
 • издаје уверења за предузетнике регистроване и одјављене код Општинске управе, о дужини, односно трајању обављања делатности ради уписа радног стажа;
 • обавља све послове око регистрације предузетника за потребе АПР (пријава радњи, измена решења, промена власника, промена седишта радњи, одјава делатности и друге послове у вези предузетништва, а који су по уговору са АПР);
 • обавља послове пријаве и одјаве пољопривредних осигурања (пензијско-инвалидско и социјално осигурање);
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.

ШАЛТЕР 9 - ПОЉОПРИВРЕДА

 • доношење решења о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта и утврђивање висине за плаћање накнаде или ослобађања од те обавезе;
 • доношење решења по захтеву за пошумљавање пољопривредног земљишта;
 • издавање уверења земљорадницима код увоза опреме и репроматеријала за пољопривредну производњу;
 • издавање уверења о подизању вишегодишњих засада ради коришћења пореских олакшица;
 • доношење решења о замени пољопривредног земљишта у циљу регулисања ради лакше обраде;
 • израда основа заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта;
 • издавање одобрења за експлоатацију природних богастава на пољопривредно земљиште;
 • утврђивање потребе за комасацијом пољопривредног земљишта, припрема и израда програма комасације на коју сагласност дају Министарство;
 • издавање уверења о здравственом стању стоке;
 • утврђивање водопривредних услова;
 • издавања водопривредне сагласности; издавања водопривредне дозволе;
 • издавања употребне дозволе и закључивања уговора о начину коришћења водног објекта и друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.

ШАЛТЕР 10 - АРХИВА

 • обавља све послове за потребе архиве;
 • издавање уверења о имовном сатању физичких лица;
 • издавање уверења о просечном примању по члану домаћинства за студентске и ђачке домове;
 • издавање уверења о просечном примању по члану домаћинства за студентске и ђачке стипендије;
 • издавање радних књижица и накнадни упис насталих промена у погледу степена квалификованости.

 ШАЛТЕР - 11,12, 13, 14 - РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ПРИХОДА

 • пријем пореских пријава
 • наплата пореза
 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?