Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

Обавештење о донетом решењу - ЈП "3.септембар"

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

Општинска управа Нова Варош, обавештава јавност да је на захтев оператера, ЈП "3. септембар", из Нове Вароши, ул. Карађорђева 114, издата интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Нова Варош.          

У спроведеном поступку донето је Решење број 501-33/2012-08 од 21.08.2012. године, којим се оператеру ЈП "3. септембар", из Нове Вароши, ул. Карађорђева 114, издаје дозвола за обављање делатности сакупљања и транспорта неопасног отпада на територији општине Нова Варош (папирна и картонска амбалажа - 15 01 01, пластична амбалажа - 15 01 02, метална амбалажа - 15 01 04, стаклена амбалажа - 15 01 07, папир и картон - 20 01 01, стакло - 20 01 02, пластика - 20 01 39, метали 20 01 40).

Дозвола је уписана у Локални регистар издатих дозвола под редним бројем 003.

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 10 до 14 часова у згради општине Нова Варош, канцеларија 313 и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије,а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10).

24. август 2012. 

 

Обавештење о поднетом захтеву - ЈП "3. септембар"

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер, ЈП "3. септембар", Карађорђева 114, Нова Варош, дана 25.07.2012. године поднео захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Нова Варош.

Обавештавамо заинтересовану јавност да се увид у садржину поднетог захтева може извршити радним данима од 10 до 14 часова у згради општине Нова Варош, улица Карађорђева бр. 32, канцеларија 313.

Рок за увид и достављање мишљења и предлога је 16.08.2012. године.

Обавештење се објављује на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10).

 

Обавештење о донетом решењу - "Златар шпед"

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општина Нова Варош

www.novavaros.rs

 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ 

објављује 

OБАВЕШТЕЊЕ 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

На захтев носиоца пројекта број 501-16/2012-08, предузећа "Златар шпед" д.о.о. Вранеша, Нова Варош, Општинска управа Нова Варош, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта бензинска станица Вранеша на кат. пар. бр. 544 КО Вранеша, СО Нова Варош.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. Наведеним решењем прописани су минимални услови и мере које се односе на спречавање, смањење и отклањање сваког штетног утицаја на животну средину, а које носилац пројекта мора испоштовати у току експлоатације пројекта. 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта  и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/08). 

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, а подноси се преко првостепеног органа. 

Обавештење се објављује на основу члана 10. став 7. и члана 29.Закона о процени утицаја на животну средину("Сл. гласник РС", бр.135/04 и36/09).

 


Страна 11 од 13

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?