Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Урбанизам Документа урбанизам

Документа урбанизам

Ел. пошта Штампа ПДФ

Контакт телефон Урбанистичке службе: 033/61-325.

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

Таксе - информација о локацији

Програм пописа нелегално изграђених објеката

Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Нова Варош

Програм пописа незаконито изграђених објеката

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ:

Просторни план општине Нова Варош (усвојен и Одлука о усвајању плана је објављена - "Службени лист општине Нова Варош", бр. 1/2012)

Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош,са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош на животну средину (Усвојена Одлука је објављена у Службеном листу општине Нова Варош бр. 11/2013)

План детаљне регулације система за водоснабдевање насеља Горње Трудово, Штитково, Божетићи и Буковик са изворишта Ћурчића врело ("Службени лист општине Нова Варош", бр.17/2015)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 2/2016)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 6/2018)

Измена и допуна плана генералне регулациј за седиште локалне самоуправе Нова Варош (Службени лист општине Нова Варош ", бр.22 / 2019)  

План детаљне регулације за изградњу санитарне депоније чврстог комуналног отпада Прибој, Пријепоље, Нова Варош

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош", бр.4-3/2023)

Измене и допуне Плана генералне регулације за седиште јединице лкалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", br.4/2024)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ:

Урбанистички пројекат за доградњу и промену нaмене економског објекта у погон за производњу биомасе, пелета и брикета

Урбанистички пројекат за изградњу викенд куће у Комаранима-кат.парц.бр.2109КО Комарани

Урбанистички пројекат МХЕ „Секулић“ на Варошкој реци У Општини Нова Варош

Урбанистички пројекат изградње туристичког објекта-ловачке куће на кат. парцеле бр. 196 КО Тиква

Урбанистички пројекат за изградњу МЏЕ ''Кљуновина'' на реци Бистрици општина Нова Варош

Урбанистички пројекат изградње хотела са апартманима на кат. парцелама бр. 719/14, 719/13 и 719/17 КО Брдо

Урбанистички пројекат доградње хотела „Златарски Златник“ са апартманским насељем на кат. парцеле бр. 175/11,175/12, 175/4, 900/2, 900/3 и 900/4 КО Брдо

Урбанистички пројекат за изградњу две викендице на катастарској парцели број:844/4 КО Комарани, у насељу Поље,Општина Нова Варош

Урбанистички пројекат за изградњу туристичког кампа на новоформираној грађевинској парцели на делу к.п. 1200 К.О. Акмачићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката на кат. парцелама бр. 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, 439/5, 439/6 К.О. Дрмановићи

Урбанистички пројекат за парцелацију к.п. 979/1 к.о.Бурађа и изградњу објеката за повремени боравак на нововформираним грађевинским парцелама

Урбанистички пројекат за изградњу комплекса туристичких објеката на кп. бр. 2104 КО Комарани Општина Нова Варош

Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Нове Вароши и дела здравствено туристичког комплекса „Златар“ Кат. Парцела бр.: 661/1, 666/5, 1739/2, 662/3, 1739/3, 1737/5, 1737/3, 661/3 КО Нова Варош

Урбанистички пројекат за изградњу Трансфер станице са рециклажним двориштем у Новој Вароши, на кат. парц.бр.333/2 и 430/3 КО Челице

Урбанистички пројекат за изградњу 4 стамбена објекта за повремено становање на КП. бр. 319/1 Амзићи, општина Нова Варош

Урбанистички пројекат изградње туристичких садржаја на кат. парцелама бр. 125/3, 125/4 и 112/28 КО Брдо

Урбанистички пројекат изградње туристичких апартмана на кат. парцели бр. 884/3 КО Брдо

Урбанистички пројекат изградње туристичких садржаја на кат. парцелама бр. 125/3, 125/4 и 112/28 КО Брдо

Урбанистички пројекат за изградњу етно домаћинстава на кат. парцели бр. 3/1 и 3/2 КО Драглица

Урбанистички пројекат партерног уређења простора у функцији туристичког ауто кампа са постављањем пратећих садржаја ,на делу кат.парцеле 1142/1 КО Радијевићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката на кат.парцелама бр. 439/10 и 439/15 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката на кат. парцелама бр. 439/21 и 438 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат за изградњу викенд објекта на кат. парцели бр. 193 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцелама 436/2 и 434/2 KO Дрмановићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцели бр. 1660/2 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката за повремени боравак на кат. парцели бр. 435 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта апартманског типа на кп. бр. 175/18 и 900/7 K.O. Брдо

Урбанистички пројекат за парцелацију к.п. 177/1 К.О.Вранеша и изградњу објеката за повремени боравак на нововформираним грађевинским парцелама

Урбанистички пројекат за изградњу објекта туристичке намене KP br. 999/10 ; KO Коморани – Нова Варош

Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације за постављање стационарне монтажне базе за производњу бетона на новоформираној грађевинској парцели од к.п.3390 и дела к.п. бр.3392/1, К.О.Бистрица и манипулативним површинама на к.п.бр. 3393/3 К.О. Бистрица

Урбанистички пројекат за изградњу седам типских стамбених објеката, на кат.парц.бр.189/7 КО Дрмановићи.

Урбанистички пројекат за изградњу шест типских стамбених објеката, на кат.парц.бр.189/6 КО Дрмановићи

Урбанистички пројекат за изградњу објката за пружање угоститељско туристичких услуга на кат. парцели бр. 188/3 КО Брдо

Урбанистички пројекат за изградњу стамбених објката на кат. парцели бр. 942/1 КО Комарани

Урбанистички пројекат за изградњу стамбених објеката на кат. парцелама бр. 1932/1, 1931/1,1931/2,1931/3,1931/4,1931/5,1931/6,1931/7 и 1931/8 КО Вилови

Урбанистички пројекат за изградњу викенд објекта на кат. парцели бр. 801 КО Вранша

Урбанистички пројекат за изградњу стамбених објеката за привремени боравакна кат. парцели бр. 49/9 КО Брдо

Урбанистички пројекат за парцелацију к.п. 1609 К.О. Нова Варош и изградњу објекта за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама

Урбанистички пројекат изградње стамбених објеката, на кат. парц. бр 429/1 и 432 КО Дрмановићи 

Урбанистички пројекат ииградње викенд објекта, кат. парц. бр1071 КО Вилови

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА:

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 04.10.2017.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 24.11.2017.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 18.06.2018.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 05.04.2019.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 14.07.2020.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 12.02.2021.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-1

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-2

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-3

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-4

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-5

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-6

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-7

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 03.06.2021.године-8

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 08.06.2021.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 12.07.2021.године-1

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 12.07.2021.године-2

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 14.07.2021.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 23.09.2021.године-1

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 23.09.2021.године-2

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?