Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош

Ел. пошта Штампа

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

Одељење за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе Нова Варош

На  основу  члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20) и члана 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 32/19), 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕДИШТЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВА ВАРОШ

 Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош објављена је у „Службеном листу Општине Нова Варош”, број 20/2020. 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 27. августа 2021. године до 10. септембра 2021. године. 

Наведени плански документ биће изложен на рани јавни увид, у згради Општинске управе Нова Варош, ул. Карађорђева бр.32, у канцеларији број 411, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова, уз обезбеђену стручну помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план.

 Општина Нова Варош, као носилац израде Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. 

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. 

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе Нова Варош, ул.Карађорђева бр.32, у току трајања раног јавног увида, закључно са 10. септембром 2021. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана могу утицати на планска решења.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници општине Нова Варош.

УРБАНИСТИЧКА СЛУЖБА

Комплетну докуметацију можете погледати  овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?