Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Ел. пошта Штампа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 111-5/2021-05
10.05.2021.године
НОВА ВАРОШ

       На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-3812/2021 od 27.априла  2021. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава 

 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

    I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељење за  послове инспекције Нова Варош, ул.Карађорђева 32.

    II Радно место које се попуњава:

            Послови комуналне инспекције; послови еколошке инспекције и послови издавање дозвола за експлоатацију одређених природних ресурса под редним бројем 2.  у Одељењу за послове инспекције, разврстаног у звање  саветник - 1 извршилац. 

Опис послова: Издавање писаних налога за инспекцијски надзор, контрола стања комуналних објеката; контрола одржавања хигијене на територији општине; контрола пружања комуналних услуга грађанима у складу са утврђеним условима; контрола одржавања заједничких просторија у стамбеним зградама; контрола прикључака објеката на градску канализацију и водоводну мрежу; контрола вршења услуга и промета робе на пијацама и другим местима на територији општине;праћење стања из поменутих области и предлагање предузимања одговарајућих мера; доношење нацрта решења за коришћење рекламних паноа, за коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора и других облика привременог коришћења земљишта ; врши инспекцијски надзор у области заштите ваздуха од аеро загађења; контрола у области заштите од штетног деловања буке у комуналној средини; контрола одлагања одпада; осталим послови у складу са овлашћењима из Закона о заштити животне средине; издавање одобрења за експлоатацију резерви одређених неметаличних минералних сировина које се  користе за добијање грађевинског материјала ( грађевинског камена, украсног камена, природних агрегата – песак, шљунак, дробина, креч и др.); за производњу пунила у индустрији; експлоатација геотермалне енергије за потребе физичких лица уколико се  експлоатација врши на територији локалне самоуправе и сви други послови везани за примену закона о рударству и геолошким истраживањима; припрема радних материјала, информација и општих аката за Скупштину општине, скупштинска тела и Општинско веће из својих надлежности , као обрађивач потписује сва акта из своје надлежности и друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења

Услови: Стечено високо образовање  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно основним студијама у трајању од најмање четри године или специјалистичким студијама на факултету , положен државни стручни испит, положен испит за инспектора и 3 године радног искуства у струци .

             У изборном поступку проверавају се: Усменим разговором - Познавање Закона о инспекцијском надзору и Закона о заштити животне средине

 

III Место рада:

Општина Нова Варош, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.32.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

 Општинска управа општине Нова Варош - Конкурсној комисији, са назнаком: „За јавни конкурс за радно место ‘’Послови комуналне инспекције; послови еколошке инспекције и послови издавање дозвола за експлоатацију одређених природних ресурса“, ул. Карађорђева  бр.32, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Нова Варош. 

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Љубица Гордић, телефон: 063691789, радним данима од 11 до 14 часова.

            VI Услови за рад на радном месту: 

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да има прописано образовање.

          VII Рок за подношење пријава: 

рок за подношење пријава је 15 дана од  дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф“.

VIIIДокази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- потписана пријава са биографијом са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућству интернет адреса;

- фотокопија или очитана лична карта;

- оригинал или оверена фотокопија уверењa о држављанству;

- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

- оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом образовању, којима се потврђује стручна спрема;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о положено државном стручном испиту

- оргинал или оверено уверење о положененом испиту за инспектора: 

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радним искуству у струци (радна књижица, потврде, решења или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

- оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

- оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника. 

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

            Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту, уверење полиције да кандидат није осуђиван.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

            Пример изјаве се налази на званичној интернет презентацији општине Нова Варош www.novavaros.rs , где се иста може преузети.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту, провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Нова Варош у улици Карађорђева бр.32, о чему ће кандидати бити обавештени достављањем писаног обавештења. Кандидати се обавештавају и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем. 

XI НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од шест месеци.

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Кандидат на пробном раду који заснује радни однос на неодређено време и кандидат који заснује радни однос напословима комуналне инспекције; послови еколошке инспекције и послови издавање дозвола за експлоатацију одређених природних ресурсана  неодређено време, а нема положен  испит за инспектора, полаже  испит за инспектора у  року од шест месеци од дана заснивања радног односа, у складу са чланом 47. став 3. Закона о инспекцијском надзору.

XII Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Нова Варош.

Овај оглас објављује се на web страници општине Нова Варош  www.novavaros.rs .             

У дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије Српски телеграф , објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

Образац изјаве можете преузети овде.

 

                                Н А Ч Е Л Н И K ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                           Мирел Рољевић

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?