Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

Ел. пошта Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ ОБЈЕКТА – ХОТЕЛА СА АПАРТМАНИМА

 НА  К.П. 719/14, 719/13 и 719/17  КО БРДО – ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

Подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Ћалић Јован из Инђије. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког објекта – хотела са апартманима на  к.п. 719/14,719/13 и 719/17  КО Брдо, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 27.09.2019. ДО  03.10.2019.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

• Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат, могу доставити на писарницу општинске управе Нова Варош (Услужни центар, шалтер бр.2), искључиво у писаном облику у току трајања јавне презентације.

• Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат који је предмет јавне презентације, потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције.

•  У року од три дана од дана завршетка јавне презентације, Општинска управа – Одељење за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције, ће доставити Комисији за планове Скупштине општине Нова Варош Урбанистички пројекат са извештајем о одржаној јавној презентацији који садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, које су достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

• Комисија за планове је дужна да у року од осам дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта, са Планом генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош и Законом о планирању и изградњи, размотри све писмене примедбе и сугестије достављене у извештају из претходног става и у наведеном року достави свој извештај са предлогом о прихватању или одбијању Урбанистичког пројекта Одељењу за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције, у складу са Законом. 

• Орган надлежан за послове урбанизма дужан је да, у року од пет дана од дана добијања предлога Комисије за планове, потврди или одбије потврђивање Урбанистичког пројекта и о томе без одлагања писменим путем обавести подносиоца захтева. На ово обавештење може се поднети приговор општинском већу у року од три дана. 

• Орган надлежан за послове урбанизма дужан је да у року од пет дана од дана потврђивања Урбанистичког пројекта, исти објави на интернет страници општине www.novavaros.rs.

Урбанистички пројекат можете погледати овде.

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?