Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Оглашава Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош

Оглашава Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош

Ел. пошта Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

У складу са чл.45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 36.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 64/15),

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕДИШТЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВА ВАРОШ

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош, објављена је у "Службеном листу општине Нова Варош", бр.27/2016.

Рани јавни увид у Измене и допуне Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош, обавиће се у згради Општинске управе Општине Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), од 09.јуна до 24.јуна 2017.године, сваког радног дана од 900 до 1400 часова.

• Општинска управа Нова Варош, као носилац израде измена и допуна предметног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, очекиваним ефектима планирања, и др.

• Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

• Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Нова Варош, Одељењу за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције, улица Карађорђева бр.32, 31 320 Нова Варош, у току трајања раног јавног увида, закључно са 24.06.2017.године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица, које евидентира носилац израде измена и допуна предметног плана, могу утицати на планска решења.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?