Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за доделу буџетских средстава за пројекте из области женског предузетништва, на територији општине Нова Варош за 2016. годину

Јавни позив за доделу буџетских средстава за пројекте из области женског предузетништва, на територији општине Нова Варош за 2016. годину

Ел. пошта Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Нова Варош, на основу члана 38. Закона о удружењима ( Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011) и Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2016.годину („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 17/2015), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 и Закључка Општинског већа општине Нова Варош, број 06-4/16/2016-03, од 08.02.2016. године, Предедник општине расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ

I

Циљ позива

Циљ ове интервенције је промовисање и заговарање женског предузетништва и самозапошљавања, као и подстицање размене искустава о покретању и развоју бизниса.

Предмет позива

Кроз отворен позив за предлоге пројеката за финансирање покретања законски регистрованих бизниса (више детаља у наставку текста) у власништву жена и које воде жене (уз позитивну дискриминацију и потенцијално запослење за друге жене) до 400.000,00 динара по гранту искључиво за набавку машина, опреме и трајних добара.

II

Општи критеријуми за учешће

1.Право на учешће у овом позиву имају искључиво незапослене жене регистроване на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање три (3) месеца у континуитету пре подношења предлога пројекта.

2.Подносилац предлога мора да има трајни боравак на територији општине Нова Варош.

3.Један подносилац може да поднесе само један предлог пројекта. Један подносилац може да добије само један грант.

4. Биће узети у обзир само бизниси у области производње и пружања услуга.

5. Биће подржана само набавка машина, опреме и трајних добара

Висина грантова

1.За овај позив у Буџету општине Нова Варош за 2016. годину је намењен укупан износ од 2.800.000,00 динара.

2.Најмања висина гранта износи 150.000,00 а највиша 400.000,00 динара.

3.Општина Нова Варош нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову активност, а финансираће само квалитетне пројекте који испуњавају одређене критеријуме

Реализација активности из предлога пројекта мора да се заврши до 30. јуна 2016.

Неоправдане активности и трошкови

Следеће активности и трошкови неће се сматрати оправданим

1.Набавка сировина и другог потрошног материјала.

2.Трошкови намењени покривању било каквог постојећег дуга или губитака, обрачунате банкарске камате, односно казне.

3.Трошкови који су већ покривени из других извора.

4.Путни трошкови, кетеринг, школарине и/или трошкови услуга обуке који немају основа у образложењу пројекта.

5.Истраживање или промотивне активности које немају основа у образложењу пројекта.

6.Сви трошкови настали пре почетка пројекта.

III

Подношење предлога пројеката

Предлог пројекта се подноси на стандардним обрасцима и мора садржати следеће документе:

1.Формулар за пријаву;

2.Анекс

3.Детаљни предлог буџета пројекта у табеларном формату;

4.Детаљни наратив буџета;

4.Предрачуне за опрему одн. трајна добра наведену у предлогу пројекта уз детаљне спецификације;

5.Радна биографија (СV) подносиоца предлога.

Подносиоци предлога морају све захтеване формуларе адекватно да испуне. Недовољно информација односно неиспуњавање обавезних поља у приложеним формуларима дисквалификоваће предлог из процеса обраде и предлог ће бити одбијен.

Следећа додатна документација може по вољи да се достави уз формуларе за пријаву: препоруке, релевантна писма подршке, доказ о релевантном професионалном или радном искуству и слично.

Након одобрења средстава, а пре набавке и испоруке тражене опреме одн. трајних добара, добитница гранта треба да поднесе следеће документе:

1.Оверену копију регистрације код АПР;

2.Оверену копију документа о додели ПИБ;

Општина Нова Варош задржава право да затражи додатне документе, уколико је потребно.

Предлози пројеката морају бити поднети у по једном штампаном примерку сваког документа за пријаву. Штампани документи за пријаву морају садржати потписе подносилаца на одговарајућим местима.

IV

Све додатне информације можете добити у Одељењу за привреду и локални економски развој. Неопходни обрасци могу се преузети са са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр.307 сваког радног дана од 08-15 часова.

Јавни конкурс је отворен од од 26. фебруара до 11. марта 2016. године

V

Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: "Општинска управа Нова Варош - Комисији за расподелу буџетских средстава за пројекте из области женског предузетништва“ - Општинска управа Нова Варош, ул. Карађорђева 32 , 31320 Нова Варош"

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурснакомисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом;

2. допринос у развоју локалне заједнице;

3. подстицање економског развоја на територији општине Нова Варош;

4. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.

Подносилац пројекта се обавезује да од укупног буџета пројекта, средства распореди на следећи начин:

-до 20% за људске ресурсе (лица ангажована на пројекту)

-до 10% за путне трошкове (укључујући трошкове превоза и дневнице)

-преко 60% за директне пројектне активности и набавку одговарајуће опреме/добара

На основу оцене програма, односно пројеката, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном подносиоцу предлога пројекта до до 21. марта 2016. године и објављује је на званичној интернет странициwww.novavaros.rs и огласним таблама ОУ Нова Варош.

Подносиоци пријава на јавни конкурс имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма.На листу, подносиоци пријава имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу предлога одлуке Комисије, у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс (најкасније до 28. марта 2016. године) Председник општине доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању програма и/или пројеката, која ће бити објављена на званичној интернет страници www.novavaros.rs, огласним таблама ОУ Нова Варош и у локалним медијима.

На основу Одлуке, Председник општине Нова Варош закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма и пројеката у области женског предузетништва који се финансирају из буџета општине Нова Варош.

Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 11. марта 2016. године

За све ближе информације погледајте јавни конкурс наинтернет страници www.novavaros.rs или се обратите Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр. 307 сваког радног дана од 08-15 часова.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?