Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за посебне програме у области спорта на територији општине Нова Варош који се финансирају из буџета општине Нова Варош

Јавни позив за посебне програме у области спорта на територији општине Нова Варош који се финансирају из буџета општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа

На основу члана 23. став 2 тачка 2 и члана 25. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Нова Варош (''Службени лист општине Нова Варош '', бр. 12/2015),а у вези са чланом 115. чланом 118. и чланом 138. Закона о спорту (''Службени гласник Републике Србије'', број: 24/2011 и 99/2011), Стручна комисија расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Посебни програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени чланом 3. и чланом 5. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Нова Варош (''Службени лист општине Нова Варош'', бр. 12/2015):

1. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

2. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;

3. спречавање негативних појава у спорту;

4. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на теритирији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

5. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА:

Општинско веће општине Нова Варош утврдило је износ од 1.000.000 динара за финансирање посебних програма од општег интереса у спорту.

КРАЈЊИ РОК ЗА УПОТРЕБУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА:

Крајњи рок за употребу одобрених средстава утврдиће се уговором о реализовању програма у складу са временским планом употребе средстава, и исти се не може одредити после 31.12.2016. године.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА – ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

Предлоге посебних програма могу поднети самостално спортске организације које испуњавају следеће услове:

1. да су уписане у одговарајући регистар у складу са законом;

2. да искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;

3. да имају седиште на територији општине Нова Варош;

4. да су директно одговорни за реализацију програма;

5. да су претходно обављали делатност у области спорта најмање годину дана;

6. да су са успехом реализовали претходно одобрене програме;

7. да испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту;

8. да располажу капацитетима за реализацију програма;

Предлог програма за стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста може поднети само Спортски савез општине Нова Варош.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ КАНДИДАТ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ

1. да има пребивалиште или боравиште, уколико су избегла или интерно расељена лица, на територији општине Нова Варош најмање годину дана;

2. да се у текућој години активно бави спортским активностима у организацији у области спорта у Републици Србији;

3. да није корисник спортске стипендије по другом основу;

4. да није у радном односу;

5. да нема професионални уговор са спортском организацијом (клубом);

6. да нема више од 26 година живота;

Корисник стипендије губи право на стипендију у случају:

1. када се утврди да подаци који су услов за доделу стипендије не одговарају чињеничном стању;

2. да више не испуњава опште услове из члана 3. овог Правилника;

3. да престане да се бави спортом у грани спорта за коју је добио стипендију;

4. да својим понашањем или учешћем у активностима које нису у складу са законом, спортским правилима или другим општим актима организација у области спорта штети угледу спорта и на тај начин угледу спортске организације и општине,

У случају из става 1.тачка 1,4 и 5 овог члана корисник је у обавези да врати до тада примљене стипендије.

Носилац програма не може да:

1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

3. буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоци програма који поднесу годишњи програм у којем су обухваћене и активности од општег интереса за које се сагласно члану 5. Правилника о одобравању и финансирању програма остварује општи интерес у области спорта на територији општине Нова Варош подноси посебан програм, не могу за исте активности да поднесу и посебан програм по јавном позиву

КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА:

Предложени програм мора да задовољава следеће критеријуме:

1. да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног Законом;

2. да је у складу са Законом и Стратегијом развоја спорта;

3. да је од општинског значаја, односно од интереса за целу општину или ширег регионалног значаја;

4. да је у складу са спортским правилима надлежног Општинског спортског савеза;

5. да је у складу са условима, критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву

6. да се реализује на територији општине Нова Варош, осим програма припрема и учешћа на регионалним и међуопштинским спортским такмичењима, као и учешћа на едукацијама и семинарима,

7. да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у општини Нова Варош;

8. да ће се реализовати у текућој години;

9. да је предвиђено фазно (у ратама) финансирање програма.

Одобрени програми се финансирају у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине Нова Варош постигну намеравани резултати.

Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

Носилац програма може поднети више предлога програма и више предлога програма може бити одобрено, али се ово условљава тиме да иста лице не могу бити ангажована на овим програмима (различити програмски тимови).

Општинско веће општине Нова Варош обавештава носиоце програма о одобреним програмима, најкасније до 01. јуна 2016. године.

Са подносиоцем одобреног програма председник Општине закључује уговор о реализовању програма, у складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Нова Варош.

Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ:

Предлози посебних програма подносе се посебно за сваку област општег интереса.

Предлог програма садржи детаљне податке о:

1. носиоцу програма;

2. области општег интереса у којој се остварује програм;

3. учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;

4. циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;

5. врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;

6. како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);

7. буџету програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;

8. временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);

9. начину праћења рализације програма и евалуације резултата;

10. претходном и будућем финансирању организације и програма.

Уз предлог програма доставља се документација којом се доказује испуњеност напред наведених критеријума које организација – подносилац програма треба да испуни у складу са Контролним листом прилога уз предлог програма ( Део 3 Табеле 3 ) и изјава да учесници у реализацији програма нису у сукобу интереса у складу са чланом 57. Закона о спорту.

Предлог посебног програма подноси се на Обрасцима који се може преузети овде.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити попуњени и достављени у три примерка.

Предлог програма мора бити достављен Општинском већу у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично(писарница у Услужном центру), на адресу општина Нова Варош, Карађорђева 32.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА:

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страни општине Нова Варош и Спортског савеза Нова Варош, а рок за подношење предлога програма је 01.03.2016.до 15 часовa.

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ Ружа Матовић, дипл.правник

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?