Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош у 2016. години

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош у 2016. години

Ел. пошта Штампа

На основу члана 17 Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.83/14), члана 68 Статута Општине Нова Варош(„Сл. лист Општине Нова Варош“ бр.10/2008 и 9/2012), Одлуке о буџету Општине Нова Варош за 2016. годину (бр. 06-47/3/2015-02) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош за 2016.годину бр.345-1/2016-01 од 18.01.2016.године, Председник општине Нова Варош расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош у 2016. години

IПРЕДМЕТ КОНКУРС

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Нова Варош, путем штампаних, радио, телевизијских и електронских медија, који ће бити суфинансирани средствима из буџета Општине Нова Варош за 2016.годину у укупном износу од 3.000.000,00 динара.

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте:

1) производње медијских садржаја

Предмет конкурса је обликован у 3 Лота ( категорије):

1) Јавно информисање путем штампе;

2) Јавно информисање путем радија;

3) Јавно информисање путем телевизијских и електронских медија.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2016.години.

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника општине Нова Варош о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Нова Варош као локалне самоуправе, о збивањима у образовању, о здрављу људи, култури, уметничком стваралаштву спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, заштити животне средине, заштити деце и омладине, физичкој култури, о развоју демократије, унапређивању правне и социјалне државе, информисању особа са инвалидитетом и мањинских група.

II ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ конкурса је истинито, правовремено, непристрасно и потпуно информисање грађана на територији општине Нова Варош о свему што се односи на вршење власти на локалном нивоу, о делатностима од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који се финансирају из буџета Општине Нова Варош, о збивањима и догађајима у јавном сектору, затим подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија, односно о свему о чему јавност има оправдан интерес да зна.

III ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на конкурсу имају:

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на конкурсу имају издавач медија, односно правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја који има седиште или организациону једниницу на територији општине Нова Варош, или који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који се емитује на територији општине Нова Варош.

На конкурсу се може учествовати само једним пројектом.

Издавач више медија може конкурисати једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Правно лице или предузетник који је 2015.године био корисник буџетских средстава за информисање може бити учесник овог конкурса само под условом да је доставио одговарајући извештај о остваренм месечним обавезама из 2015.године, одређен уговором закљученим са Општином Нова Варош по том основу. Право учешћа немају издавач медија, односно правно лице, односно предузетник који има дуговања према Општини Нова Варош и налазе се у систему принудне наплате.

Учесници конкурса могу конкурисати за поједине категорије или за све категорије у целини ( штампа, радио, телевизија и електронски медији).

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ

Критеријуми за учешће на конкурсу су:

1) пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, односно:

- истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана у општини Нова Варош,

-остваривању јавног интереса подстичући равноправност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације,

- информисању свих грађана без обзира на старосну доб, верску и политичку опредељеност, националну и расну припадност,

- информисању и подршци у производњи медијских садржаја о образовању укључујући и медијску писменост као део образовног система, здрављу људи, заштити животне средине, развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности, развоју науке, спорта и физичке културе, верским правима, заштити деце и омладине, култури, уметничком стваралаштву, привреди, предузетништву, унапређивању медијског и новинарског професионализма,

- информисању о питањима од интереса за јавност (објављивање информација, о догађајима и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна),

2) учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта а највише до износа који је утврђен конкурсом,

3) да учеснику конкурса нису изречене мере од стране државних органа,регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда, односно да докажу о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

V ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив за достављање предлога пројеката отворен је од 20.јануара до 05.фебруара 2016.године.

VI ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава се подноси на обрасцу, који је прописало Министарство културе и информисања Републике Србије. Пријавни обрасци су доступни на интернет страници Општине Нова Варош www.novavaros.rs.

Подносилац пројекта дужан је да поднесе следећу документацију:

Фотокопија Решења о упису у Регистар медија,

Фотокопију Решења Републичке радиодифузне агенције о издавању дозволе за емитовање програма,

Доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија,

•Доказ да је издавач медија, односно правно лице, односно предузетник који је учесник на конкурсу, измирио пореска дуговања по основу плата и доприноса у 2015.години

•Доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса није блокиран;

•Пријаву на конкурс, са детаљним описом пројекта, на прописаном обрасцу;

•Детаљно разрађен буџет пројекта, на прописаном обрасцу,

•Опционо – визуелна пројектна документација: фотографије, штампани материјтал, материјал на ЦД-у и сл.

Пријава са документацијом се подноси у 1 примерку путем писарнице Општинске управе Општине Нова Варош, Карађорђева 32, 31320 Нова Варош, са називом: За конкурс за јавно информисање, или путем поште, препорученом пошиљком са свом потребном документацијом на исту адресу. На коверти обавезно истаћи за коју категорију медија ( 1,2 или 3, односно штампа, радио, ТВ и електронски медији) се конкурише.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

VII ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

Пријаве на конкурс биће оцењене према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима,односно обавештености и информисаности грађана општине Нова Варош и јавности.

Критеријуми за оцењивање пројекта су:

значај пројекта за остваривање права на јавно информисање.

усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса.

доступност већем броју корисника – степен покривености територије општине Нова Варош реализованиммедијским садржајима. У оквиру овог критеријума оцењиваће се доступност штампе, радија, телевизијских и електронских медија на целокупној територији општине Нова Варош. Учесници конкурса дужни су да доставе доказе о покривености емитовања медијских садржаја на територији општине Нова Варош.

досадашње позитивно искуство у остваривању јавног интереса грађана на територији општине Нова Варош. У оквиру овог критеријума оцењиваће се заступљеност медијских садржаја у медијима доступним великом броју корисника.

број планираних медијских садржаја (емисија, страница у штампи, интернет страница итд.).

допринос разноликости медијских садржаја и плурализму идеја и вредности.

оригиналност и значај пројекта за унапређење права на информисање.

унапређење медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања.

информисање и едукација деце и младих.

Оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова, у зависности од броја приспелих пријава (у даљем тексту: комисија).

Чланове стручне комисије именује председник Општине Нова Варош и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

Право на предлагање чланова комисије имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.

Општина Нова Варош обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије.

Рок за достављање предлога за чланове комисије је 05.02.2016.године.

VIII НАПОМЕНЕ

Одлука о додели средстава доноси се у форми решења, најкасније у року од 90 дана од дана завршетка конкурса.Образложено решење о расподели средстава доноће Председник Општине Нова Варош, а на основу образложеног предлога комисије и биће објављено на званичној интернет страници општине Нова Варош.

Решење ће бити достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На основу решења биће закључени уговори са учесницима који су добили средства за суфинансирање пројектних активности.Уговор је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

IX ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив je објављен на званичној страници Општине Нова Варош www.novavaros.rs,и у новинама Варошке новине ( Златарске вести доо) које се дистрибуирају на подручју општине Нова Варош.

Образци за преузимање:

Образац 1.1- Преузми

Образац 1.2- Преузми

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?