Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у складу са програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2015.одину

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у складу са програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2015.одину

Ел. пошта Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава према Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2015. годину, на основу Одлуке Општинског већа број 06-30/13/2015-02 и 06-30/13/2015-03, а након прибављене претходне Сагласности на Предлог измена и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2015. годину број 320-00-004244/2015-09 од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине,дана 02.11.2015.године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења за унапређење постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача на територији општине Нова Варош за 2015. годину.

На основу овог конкурса расподелиће се 5.000.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2015. годину.

II

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају пољопривредне задруге и удружења, која нису користила средства из Буџета општине Нова Варош у 2015. години и која испуњавају следеће услове:

да су регистровани у складу са Законом у Агенцији за привредне регистре (АПР);

да им је седиште на територији општине Нова Варош;

да су директно одговорно за припрему и извођење пројекта;

да у последње 2 године правоснажном одлуком нису кажњавани за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;

да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

да немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

III

Приоритет за доделу средстава ће имати пољопривредне задруге и удружења које:

располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;

своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;

имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката;

своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

IV

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа:

1. попуњен пријавни образац на конкурс;

2. попуњен образац предлога програма/пројекта:

3. попуњен образац буџета програма/пројекта;

4. попуњен образац наративног буџета програма/пројекта;

5. извод из регистра или решење надлежног органа ( Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар;

6. извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;

7. изјаву овлашћеног лица задруге/удружења ( оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање задруге/удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

8. изјава партнера на пројекту, уколико постоје

Неопходни обрасци могу се преузети са са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр.307 сваког радног дана од 08-15 часова.

Јавни конкурс је отворен од 02.11. до 16.11. 2015.године.

V

Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: "Општинска управа Нова Варош - финансирању /суфинансирању програма од јавног интереса у складу са програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2015. годину“, ул. Карађорђева 32 , 31320 Нова Варош"

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурсна комисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом;

2. допринос у развоју локалне заједнице;

3. подстицање економског развоја на територији општине Нова Варош;

4. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.

Подносилац пројекта се обавезује да од укупног буџета пројекта, средства распореди на следећи начин:

до 20% за људске ресурсе (лица ангажована на пројекту)

до 10% за путне трошкове (укључујући трошкове превоза и дневнице)

преко 60% за директне пројектне активности и набавку одговарајуће опреме/добара (садни материјал, сточни фонд, опрема за пољопривреду и сл.)

На основу оцене програма, односно пројеката, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном удружењу до 17.11.2015.године и објављује је на званичној интернет страници www.novavaros.rs и огласним таблама ОУ Нова Варош.

Подносиоци пријава на јавни конкурс имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма. На листу, подносиоци пријава имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу предлога одлуке Комисије, у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс (најкасније до 30.11.2015.године) Председник општине доноси Одлуку о финансирању /суфинансирању програма од јавног интереса у складу са програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2015. годину и који се финансирају из буџета општине Нова Варош са приоритетима у додели опредељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења и која ће бити објављена на званичној интернет страници www.novavaros.rs, огласним таблама ОУ Нова Варош и у локалним медијима.

На основу Одлуке, Председник општине Нова Варош закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују задруге/удружења која делују у области пољопривреде и који се финансирају из буџета општине Нова Варош.

Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.

KОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 16. 11. 2015. године

За све ближе информације погледајте јавни конкурс на интернет страници www.novavaros.rs или се обратите Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр.307 сваког радног дана од 08-15 часова.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?