Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив послодавцима са територије општине Нова Варош за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2015. Години

Јавни позив послодавцима са територије општине Нова Варош за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2015. Години

Ел. пошта Штампа

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и члана 3. и 4.Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Нова Варош 3507-101-17/2015 од 30.07.2015.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

у сарадњи са

ОПШТИНОМ НОВA ВАРОШ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се послодавцима са седиштем на територији општине Нова Варош ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале Пријепоље – Испоставе Нова Варош(у даљем тексту:НСЗ-Филијала Пријепоље)

Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који запошљавају до 50 незапослених лица са територије општине Нова Варош пријављених на евиденцији НСЗ - Филијали Пријепоље.

Висина субвеције je 250.000,00 динара по новозапосленом лицу без обзира на број лица која се запошљавају.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи Уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са Законом.

Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних места не може поново поднети Захтев по овом Јавном позиву.

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се запошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре датума подношења Захтева.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:

државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења грађана;

послодавци код којих се број запослених смањивао за претходна три месеца, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл.);

послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;

послодавци који обављају делатност према списку делатности који је сaставни део јавног позива;

 послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на субвенцију за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом:

 поднесе захтев са бизнис планом;

 да запошљава лица са територије Општине Нова Варош пријављена на евиденцији НСЗ-Филијала Пријепоље на новоотвореним радним местима;

 јe регистрован, односно да има регистровану организациону јединицу у којој сезапошљавају лица, мора бити регистрована најмање три месеца пре датума подношења захтева;

 је измирио обавезе на основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

 успешно послује у претходној години односно да привреди субјекат у последњих шест месеци није био дуже од 15 дана у блокади;

 је испунио раније уговорне обавезе и измирио дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;

 не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења  захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.

Документација за подношење захтева:

 захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;

 фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

 Обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД, поднетим у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

 извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС) оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

 извод из банке као доказ да су уплаћени доприноси за обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

уколико је подносилац захтева предузетник који нема запослене и паушално измирује пореске обавезе, доставља Уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи подношењу захтева;

 обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;

-уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива запослених, потребно је доставити одговарајући доказ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

НСЗ-Филијала Пријепоље задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на основу провере и бодовања поднетог Захтева са бизнис планом.

Провера поднетих Захтева

Национална служба за запошљавање врши проверу поднетих Захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих Захтеваса бизнис планом

Приликом бодовања захтева са бинис планом узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Критеријуми

Број бодова

1. Врста делатности послодавца

Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге

15

Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале услуге

5

Остало

0

2.Дужина обављања делатности

Више од три године

10

Од једне до три године

5

3.Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места*

Проценат запослених лица**

Више од 51% запослених лица

20

Запослено до 50% лица

10

Није било запослених

0

Послодавац који није раније користио средства Националне службе

Да

15

4.Број запослених код послодавца за претходна 3 месеца

Пораст броја запослених из месеца у месец

15

5.Финансијски показатељи

Ликвидност привредног субјекта*** 

Није био у блокади у последњих 6 месеци

10

Блокада рачунатрајала до15 дана у последњих 6 месеци

0

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

70

*Критеријум “Претходно коришћена средства по основу доделе субвенције за отварање нових радних места“ односи се на доделу субвенције за отварање нових радних места по јавним позивима из 2011-2013.године које је организовала Националне службе.

**„Проценат запослених лица“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка реализације уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била запослена по истом основу код подносиоца захтева. Наведени подаци ће се проверавати у информационом систему Националне службе.

*** „Ликвидност привредног субјекта“ се провера на сајту Народне банке Србије у делу „Претраживање дужника у принудној наплати“.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима и то следећим редоследом: проценат запослених лица, пораст броја запослених, дужина обављања и врста делатности послодавца.

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места

Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места, доноси председник Општине НоваВарош, након што НСЗ Филијала Пријепоље достави Општини Нова Варош преглед поднетих Захтева који испуњавају услове Јавног позива.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени Одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места, биће у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових Захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог Захтева након истека Јавног позива.

  IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Након уплате средстава од стране Општине Нова Варош, сачињава се Уговор који потписује председник Општине, Директор Филијале НСЗ Пријепоље и подносилац Захтева у року од 30 дана од дана доношења Одлуке, а најкасније до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Уговором се уређују међусобна права и обавезе и врши се исплата субвенције.

Документација за закључивање Уговора:

 доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошљавају (Уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање)датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума подношења Захтева;

 средства обезбеђења уговорних обавеза;

 фотокопија картона депонованих потписа и

 писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења су следећа:

  1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

·Âза од одобрена средства у износу до 300.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењем;

·Â за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима

Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења, може приложити једно од доле наведених средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у двоструко већој вредности од износа субвенције.Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору

 хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

 аложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

 гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци или

 уговорно јемство.

за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две  истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору

 хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

 заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

 гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци или

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

  1. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
  2.  а одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од доле  наведених додатних средстава обезбеђења;

 за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору:

хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

 заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

 гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.

за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору

 хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или

 заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или

 гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкаће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана( пренето право коришћења) у корист Националне службе. Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац –корисник субвенције дужан је да:

 лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа;

У случају престанка радног односа са лицем за које је остварено право, послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена;

 измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом;

 обавља делатност на територији Општине Нова Варош на којој је остварио право на субвенцију;

 омогући НСЗ-Филијали Пријепоље праћење реализације уговорне обавезе;

 достави НСЗ-Филијала Пријепоље доказе о реализацији уговорне обавезе;

 бавести НСЗ- Филијала Пријепоље о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

Против Послодавца – корисника субвенције који не испуни обавезе утврђене Уговором , Општина Нова Варош ће покренути судски поступак пред надлежним судом и исти ће бити дужан да Националној служби за запошљавање врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Филијали Пријепоље , непосредно или путем поште, на прописаном обарасцу који се може добити у Филијали Пријепоље и Испостави Нова Варош или преузети на сајту www.nsz.gov.rs .

Додатне информације могу се добити у Филијали НСЗ Пријепоље (Милана Рвовић 033-719-038 , Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ).

Јавни позив је отворен од дана објављивања (.10.2015.године) на сајту НСЗ, на сајту Општине НоваВ арош и на огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Пријепоље и Испостава Нова Варош и траје до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Захтев са бизнис планом за доделу субвенциjе за отварање нових радних места лапз Нова Варош 2015 можете преузети овде

Делатности које се не субвенционишу можете погледати овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?