Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за реализацију програма стручна пракса

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса

Ел. пошта Штампа

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15 ),  и члана 3. и 4.  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и oпштине Нова Варош број 3507-101-17/2015 од 30.07.2015.године

Општина Нова Варош
у сарадњи са Националном службом за запошљавањеФилијала Пријепоље
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2015. ГОДИНИ 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима са територије општине Нова Варош која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради  стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, и то:

-  до 6 месеци за лица са средњим образовањем;

-  до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

-  до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Јавни позив је објављен на огласним таблама и сајтовима општине Нова Варош и НСЗ – Филијала Пријепоље и објављен је 25.09.2015.године и отворен је до утрошка расположивих финансијских средстава.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:

  1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

-       10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

-       12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

-       14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
  2. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац под условом:  

-  да припада приватном и јавном сектору сектору са седиштем на територији општине Нова Варош;

-  да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

-  да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби за запошљавање, осим за обавезе чија је реализација у току;

-  да има најмање једно запослено лице;

-  да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе за запошљавање које има:

-  средње образовање

-  више или високо образовање

- нема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког /стручног испита

-   у периоду од шест месеци пре подношења Захтева није било у радном односу код истог послодавца

-   да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има ангажованог ментора (или у радном односу или екстерног ментора) који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

o    има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и

o    има најмање 12 месеци радног искуства у струци.

Општина Нова Варош у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

Документација за подношење захтева:

-   захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе за запошљавање;

-   фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

-   пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев (образац ППП ПД-извод из ЕБП ПУРС);

-    радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе за запошљавање и уговор о ангажовању ментора уколико није запослен код послодавца;

Национална служба за запошљавање задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе за запошљавање - Филијала Пријепоље- Испостава Нова Варош, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може преузети у овој организационој јединици Национaлне службе за запошљавање.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о спровођењу програма стручна пракса доноси Председник општине Нова Варош на основу достављене ранг-листе сa бодовима поднетих захтева од стране Националне службе за запошљавање.

Провера поднетих захтева

Национална служба за запошљавање проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба за запошљавање задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм оспособљавања лица, кадровски капацитети послодавца, дужина обављања делатности послодавца, претходно коришћена средства Националне службе за запошљавање по програму стручне праксе и процена важности поднетог захтева за локално тржиште рада за подручје Филијале.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Општина Нова Варош и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби за запошљавање достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, општина Нова Варош и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

-          стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;

-          оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;

-          доставља Националној служби за запошљавање извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

-          достави Националној служби за запошљавање извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

-          организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом,

-          изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;

-          омогући Националној служби за запошљавање контролу реализације уговорних обавеза и

-          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о програму могу се добити у Национaлној служби за запошљавање – Филијали Пријепоље на телефон:033-719-031

Захтев СП ЛАПЗ можете преузети овде

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?