Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање

Ел. пошта Штампа

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености(„Сл. гласник РС“, бр.36/09, 88/10 и 38/15), Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“ , бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15) и чланова 4. И 5. Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма активне политике запошљавања између општине Нова Варош и НСЗ-Филијале Пријепоље за 2015.годину број 3507-101-1/2015 од 08.07.215.године а у складу са Националним акционим планом запошљавања о изменама и допунама Националног акционог плана запошљавања за 2015. Годину („Сл. гласник РС“, бр. 54/15)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

у сарадњи са општином Нова Варош

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ  

НЕЗАПОСЛЕНИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала Пријепоље-Испостава Нова Варош (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује сенезапосленом у једнократном износу од 160.000,00 динара (200.000,00 за особе са инвалидитетом), ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара (200.000,00 динара за особе са инвалидитетом).

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:

-          за обављање делатности према списку делатности који је саставни део јавног позива;

-          за оснивање удружења грађана;

-          који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и

-          који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву Националне службе у току претходне 3 године, рачунајући од дана одобравања средстава.

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити незапослени под условом да је:

-          поднео захтев са бизнис планом;

-          пријављен на евиденцију незапослених Националне службе најмање месец дана пре дана подношења захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву и

-          завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације.

 

Документација за подношење захтева:

-          захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;

-          доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе; 

-          обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;

-          доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже са истим;

-          доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим и

-          доказ о инвалидности лица (Решење о процени радне способности или други релевантни докази).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 

 

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе – Испостава Нова Варош, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе – Испостави Нова Варош. 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог захтева незапосленог.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације. Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми:  

 

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 

Ред.

бр. 

 

Критеријуми 

 

Бодови

1

Развијеност општине*

Четврта група општина и девастирана подручја

10

Трећа група општина

5

Прва и друга група општина

0

2

Планирана врста делатности

Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге

15

Услужно занатство, остале  услужне делатности и грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале услуге

6

Остало

0

3 

Категорија лица** 

Категорије теже запошљивих лица  

до 30

Незапослена лица која нису користила субвенцију

10

4

 

Потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла 

 

Пословни простор

 

Пословни простор у власништву/ Није потребан пословни простор за обављање делатности***

5

Опрема

 

Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције

10

Вредност опреме у власништву  износи од 75% до 99,99% од висине субвенције

5

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

80

 

* „Развијеност општине“ се утврђује посебним прописом Владе о развијености општина у Републици Србији, који важи у тренутку објаве Јавног позива.  

**Критеријум „ Категорија лица“ се утврђује на основу Националног акционог плана запошљавања за 2015.годину ("Сл. гласник" 101/2014) и на основу података из информационог система Националне службе. Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе или достављених доказа од стране незапосленог. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељује се за сваку категорију 3 бода односно 5 бодова за теже запошљива лица која имају приоритет у 2015.години, тако да укупан број бодова не може бити већи од 30.   

У оквиру критеријума „Категорија лица“ бодују се захтеви незапослених лица која нису користила субвенцију по основу јавних позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање које реализује Национална служба почев од 2009.године.

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл.гласник 9/96“).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за отпочињања обављања делатности.

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале Националне службе у сарадњи са општином Нова Варош, по овлашћењу директора Националне службе.

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли надлежне филијале.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, председник општине и подносилац захтева у року до 45 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.

Документација за закључивање уговора:

-          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР;

-          фотокопија Потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);

-          фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;

-          фотокопија уговора о отварању текућег рачуна код пословне банке;

-          фотокопија картона депонованих потписа;

-          фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;

-          средства обезбеђења уговорних обавеза;

-          фотокопија/очитана лична карта жиранта и други докази у зависности од статуса жиранта.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења уговорних обавеза обезбеди две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и меничним овлашћењима.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр: адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

-          обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;

-          омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби и

-          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава. 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив је објављен 25.09.2015.године на сајтовима и огласним таблама НСЗ-Филијала Пријепоље-Испостава Нова Варош и Општине Нова Варош а рок за подношење захтева са бизнис планом  је до утрошка средстава.

Захтев са бизниспланом можете преузеи овде.

Списак делатности које се не субвенционишу можете преузети овде.

 

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?