Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста
Насловна Конкурс за доделу опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2015. години

Конкурс за доделу опреме за биљну производњу у заштићеном простору у 2015. години

Ел. пошта Штампа

Општинска управа Нова Варош, у сарадњи са Турском агенцијом за међународну сарадњу и координацију „ТИКА“

расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ
ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У

ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2015. ГОДИНИ

      I   СВРХА КОНКУРСА 

Овим конкурсом уређују се услови и начин доделе опреме за биљну производњу у заштићеном простору на територији општине Нова Варош за 2015.      годину (у даљем тексту: подстицајна средства). 

Производња повртарских производа у заштићеном простору, ствара услов за бољи квалитет и већи квантитет производа и заштићеност производа од разних временских прилика, што ствара услове за већи приход и смањење ризика пословања.

      Подстицајна средства ће се користити за набавку и постављање пластеника типа HERMES 5 (21x5x2,5m).

Укупно 20 пластеника типа HERMES 5 биће, након набавке, додељено изабраним газдинствима која појединачно могу да конкуришу за највише 1 пластеник.

     II         ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ

 Право на доделу опреме, која се додељује као наменска и бесповратна, под условима утврђеним овим конкурсом, има физичко лице  са подручја општине Нова Варош, које се бави или планира да започне биљну производњу у заштићеном простору и које испуњава следеће услове:

 1. Да има пребивалиште на територији општине Нова Варош;
 2. Да нема неизмирених обавеза на основу пољопривреде;
 3. Да се катастарске парцеле на којима се поставља опрема која је предмет овог конкурса налазе у катастарским општинама на територији општине Нова Варош;
 4. Да има доказ о власништву, односно уколико није власник, уговор о закупу земљишта на коме се планира реализација инвестиције за период од најмање 5 година од дана добијања опреме;
 5. Да пољопривредно земљиште има адекватан довод воде или могућност за постављање артерског бунара;
 6. Да је корисник средстава у могућности да адекватно одржава опрему до краја експлоатационог периода;
 7. Да по неком основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

            Уз пријаву за доделу подстицајних средстава достављају се оригинали или оверене фотокопије следећих докумената:

 1. Фотокопија личне карте подносиоца пријаве; 
 2. Оригинал извод из катастра непокретности за парцеле на којима се поставља добијена опрема, не старији од 6 месеци, или оверен уговор о закупу земљишта на најмање 5 година и оригинал извод из катастра непокретности за земљиште које је узето у закуп не старији од 6 месеци;
 3. изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену и  
 4. изјава подносиоца пријаве да располаже адекватним доводом воде и да парцела није под хипотеком;

IV ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

Испуњеност услова за доделу средстава (комплетност поднете документације, као и благовременост подношења пријава) утврђује Комисија, на основу приложене документације.

Комисија ће пристигле захтеве разматрати 31.08.2015. године у 12 часова.

Комисија утврђује испуњеност услова из Конкурса за подносиоце пријава, након чега формира листу пристиглих захтева, рангирану према времену пријаве. Ако два или више подносиоца захтева имају исте, конкурсом предвиђене услове, приликом утврђивања ранг листе предност ће имати подносилац који је раније поднео пријаву.

На основу ранг листе, Председник општине доноси Одлуку о додели средства. У складу са Одлуком о додели средстава председник општине Нова Варош са корисницима средстава закључује уговор, којим се регулишу међусобна права и обавезе.

III        ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник опреме је дужан да:

 1. Обезбеди адекватну и припремљену парцелу за постављање опреме;
 2. Подигнути пластеник са потребном опремом за који је остварио право донације не отуђи у року од пет година од дана добијања опреме;
 3. Сву документацију која се односи на опрему чува најмање пет година од дана потписивања.
 4. Да у 2016. години региструје пољопривредно газдинство, уколико до сада није регистровано. 

  IV        ИСПОРУКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

            Опрема се испоручују у облику пластеника типа HERMES 5 опремљеног са системом за наводњавање „кап по кап“ са резервоаром 500 литара и ситним алатом за рад у пластенику.

            У случају да корисник опреме одустане од додељене опреме или му  је из неког другог разлога онемогућено да их реализује, право на донацију опреме може се утврдити следећем лицу на ранг листи. Корисник средстава је дужан да обавести Општинску управу Нова Варош о свом одустајању писменим путем. 

V         НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА 

Обрасци пријаве и изјаве доступни су у Услужном центру Општинске управе општине Нова Варош, од 21.08. до 28.08.2015. године у радно време од 07:30 до 15 часова, телефон за информације 033/62-953.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то: личном доставом на писарницу Услужног центра или препорученом поштом на адресу Општинска управа општине Нова Варош, ул. Карађорђева бр. 32. Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.

      Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку:

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ
ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ

У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2015. ГОДИНИ

„НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте подносилац захтева уписује своје име и презиме, адресу и број телефона.

Коверат треба да садржи попуњену пријаву са пратећом документацијом. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или мејлом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Конкурс ће бити објављен на сајту и на огласној табли Општинске управе Нова Варош у периоду трајања конкурса од 21.08.2015.године до 28.08.2015. године

Рок за подношење пријава, је од 21.08.2015. године од 7:30 часова до28.08.2015. године до 15часова.

       Пријаву и изјаву за конкурс можете преузети овде.

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                   Димитрије Пауновић

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?