Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ел. пошта Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Општине Нова Варош, на основу члана 38. Закона о удружењима  ( Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011), члана 8. Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2015.годину  („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 17/2013) и Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број06-7/31/2014-03, дана 31.07.2015.године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I

 Расписује  се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружењима грађана  која делујуу области заштите животне средине на територији општинеНова Варош за 2015.годину.Овим конкурсом нису обухваћени програми и пројекти удружења за која су у буџету за 2015. годину већ планирана средства у појединачним износима.

На основу овог конкурса расподелиће се1.500.000,00 динара средстава планираних за ове намене у буџету за 2015. годину из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

II

 Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају удружења која испуњавају следеће услове:

 да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр.51/09);

 да је седиште удружења на територији општине Нова Варош или да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Нова Варош;

 које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;

 да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у прошлогодишњем конкурсу;

 да деловање удружења није политичке природе;

 да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;

 које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

 које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

 Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Нова Варош.

III

 Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

 располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;

 своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;

 имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката;

 своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

IV

 Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа:

1. попуњен пријавни образац на конкурс;

2. попуњен образац предлога програма/пројекта:

3. попуњен образац буџета програма/пројекта;

4. попуњен образац наративног буџета програма/пројекта;

5. оснивачки акт удружења (оригинал или оверена фотокопија); 

6. извод из регистра или решење надлежног органа ( Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар; 

7. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;

8. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;

9. изјаву овлашћеног лица удружења ( оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

10. изјава партнера на пројекту.

 Неопходниобрасцимогусепреузетисаса интернет странице www.novavaros.rsили у Одељењузапривреду и локалниекономскиразвој ОУ НоваВарош, канцеларија бр.307свакоградногданаод 08-15 часова.

 Јавниконкурсјеотворенод31.јуладо 14.августа2015.године.

V

 Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве.

 Пријаве се предају на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: "Општинска управа Нова Варош - Комисији за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана ОУ Општине Нова Варош, ул. Карађорђева 32 , 31320 Нова Варош"

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурснакомисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума: 

1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом; 

2. допринос очувању животне средине и одрживог развоја;

3. допринос у развоју локалне заједнице;

4. подстицање економског развоја на територији општине Нова Варош.

 На интернет странициwww.novavaros.rsналазисеЛиста критеријума за рангирање предлога пројеката/програма.

На основу оцене програма, односно пројеката, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном удружењудо 25.08.2015.годинеи објављује је на званичној интернет страници www.novavaros.rs и огласнимтаблама ОУ НоваВарош.

Подносиоципријаванајавниконкурсимајуправоувида у поднетепријаве и приложенудокументацијупоутврђивањупредлогаЛистевредновања и рангирањапријављенихпројеката и програма.Налисту, подносиоципријаваимајуправоприговора у рокуод  3данаодданањеногобјављивања. Одлуку о приговору, конкурснакомисијадоноси у рокуод 15 данаодданањеговогпријема.

 На основу предлога одлуке Комисије, у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс(најкасниједо01.09.2015.године) Председник општине доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Нова Варош са приоритетима у додели опредељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења и која ће бити објављена на званичној интернет страници www.novavaros.rs, огласнимтаблама ОУ НоваВарош и у локалниммедијима.

На основу Одлуке, Председник општине Нова Варош закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и који се финансирају из буџета општине Нова Варош. 

 Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 14. августа 2015.године

За све ближе информације погледајте јавниконкурс на интернет страници www.novavaros.rs или се обратитеОдељењу за привреду и локални економски развој ОУ НоваВарош, канцеларија бр.307 сваког радног дана од 08-15 часова.

 

 

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?