Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Ел. пошта Штампа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Нова Варош» број 06-10/3/2011-03), председник општине Нова Варош  је дана 25.05.2015.године, донео 

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У  ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ  
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

I  

- Предмет јавног надметања -

 1.  Расписује се оглас за јавну  лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Нова Варош у следећим катастарским општинама:   

 

    КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

Депозит

Период закупа

( дин / ха)

(дин) 30%

(год)

Амзићи

1

2,1423

2.000,00

1.285

1

Амзићи

2

0,805

1.400,00

338

1

Амзићи

3

0,0564

2.500,00

42

1

Акмачићи

4

1,2643

1.300,00

493

1

Акмачићи

5

0,1548

2.200,00

102

1

Акмачићи

6

0,4164

1.400,00

175

1

Бела Река

7

0,2838

800,00

68

1

Буковик

8

0,2051

1.800,00

111

1

Брдо

9

1,1477

1.500,00

516

1

Брдо

10

0,6472

1.200,00

233

1

Брдо

11

0,1711

2.200,00

113

1

Бурађа

12

0,0599

800,00

14

1

Вилови

13

0,191

1.200,00

69

1

Вилови

14

0,6529

1.300,00

255

1

Вилови

15

1,7247

1.200,00

621

1

Драглица

16

0,3848

2.000,00

231

1

Драглица

17

0,493

1.300,00

192

1

Дрмановићи

18

0,4796

1.200,00

173

1

Комарани

19

0,2376

1.800,00

128

1

Негбина

20

0,06

1.200,00

22

1

Радијевићи

21

10,5962

1.000,00

3.179,00

1

Радијевићи

22

0,2556

1.800,00

138

1

Тиква

23

0,5774

1.000,00

173

1

Тиква

24

0,7612

1.200,00

274

1

Трудово

25

1,9905

1.200,00

717

1

Трудово

26

2,826

1.600,00

1.356,00

1

Трудово

27

2,8946

1.600,00

1.389,00

1

Вранеша

28

17,2208

1.200,00

6.199,00

1

 

УКУПНО

48,6999

 

                   

Лицитациони корак износи 500 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Нова Варош, у канцеларији бр 310 сваког радног дана од  8 до 15 часова. Контакт особа Миљка Дучић, тел.033/ 63-533 .

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити сваког радног дана по договору. Заинтересовани физичка и правна лица за обилазак парцела дужни су да се пријаве 2 дана раније у згради Општине Нова Варош, у канцеларији бр. 307, сваког радног дана од 8-12 часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                          

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

            2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује  следећом документацијом:

- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

- фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

          3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.

        4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

      5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .

       6.   Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун рачун Општинске управе Нова Варош 840-37640-19.

      7.  Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

    8.  Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене.Надметање се наставља после уплате депозита.

    9.Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

    10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање

 

  • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
  • доказ о уплати депозита
  • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
  • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Нова Варош. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

·         Адреса: Општина Нова Варош, улица и број: Карађорђева бр. 32, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

·         Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

·          име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV 

 – Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 30.06.2015. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Нова Варош до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V 

– Јавно надметање - 

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Нова Варош, улица и број: Карађорђева бр. 32, и то за све КО дана 01.07.2015.године од 10 часова.

VI 

- Плаћање закупнине -

            Закупнина ће бити прерачуната у Евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10  дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе Општине Нова Варош.

 

Ову одлуку објавити у локалном листу „Варошке новине“,  на огласној табли Општинске управе Нова Варош  и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу „ Варошке новине“.

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?