Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Ел. пошта Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама Општинске управе општине Нова варош,на основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама  ( Службени гласник РС" број 36/2006), члана 8. Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2015. годину  („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 09, од 27.12.2014. године) и Правилника о распоређивању буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама које делују на територији општине Нова Варош, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Нова Варош за 2015. годину. На основу овог конкурса расподелиће се 500.000,00 (петстохиљада ) динара, за инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим верским објектима.

II

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама које  делују на територији општине Нова Варош, а то су:

-Српска православна црква и

-Исламска верска заједница

III

Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката су:

-степен угрожености верског објекта

-категоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе)

-значај верских објеката за културу, уметност,историју и сл.уколико верски објекат није утврђен као споменик културе

-висина средстава која су добијана у претходном периоду из буџета општине

-да ли су из других извора сакупљана средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција

IV

Традиционалне цркве односно верске заједнице  које делују на територији општине Нова Варош, подносе писмене пријаве на овај конкурс у року од 15 дана од дана објављивања овог Конкурса.

Пријава на конкурс подноси се на јединственом обрасцу чију садржину одређује Комисија (образац пријаве доставља се у једном примерку као и копије документације).

Образац пријаве на конкурс са одговарајућом документацијом предаје се на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: “Општинска управа Нова Варош – Комисији за сачињавање листе за финансирање програма/пројеката верских заједница, ул. Карађорђева 32, 31320 Нова Варош” са назнаком “не отварати”.

Неопходни обрасци могу се преузети са са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељењу за финансије и буџет ОУ Нова Варош, контакт особа Милена Милетић сваког радног дана од 08-15 часова.

Јавни конкурс је отворен од 08. маја до 22. маја 2015.године.

V

Комисија разматра пристигле пријаве и у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава сачињава листу за финансирање, која ће се објавити на званичној интернет страници Општине и на огласној табли Општине.

На листу, учесници конкурса имају право приговора комисији у року од 3 дана од дана објављивања листе. Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након истека рока за приговор, на основу сачињене листе за финансирање, Комисија утврђује предлог одлуке о избору програма/пројеката и исти доставља Председнику општине.

Одлуку о избору програма доноси Председник општине Нова Варош  и закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорених страна.

VI

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.     

Документа за преузимање:

Правилник о критеријумима можете преузети овде.
Образац предлога пројекта можете преузети овде.
Образац пријаве можете преузети овде.
Табеларни буџет можете преузети овде.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Објављен 08.05.2015. године

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?