Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив

Јавни позив

Ел. пошта Штампа

 На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/11), члан 9. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош ("Сл. лист општине Нова Варош" број : 9/2012), члана 8. Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника на територији општине Нова Варош ( "Сл.лист општине Нова Варош", бр. 9/2014) и Одлуке о расписивању јавног позива за поверење превоза путника у приградском саобраћају број: 06-15/21/2015 од 11.03.2015.године,Општинско веће општине Нова Варош,  расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У  ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

1. Предмет јавног позива је поверавање превоза путника у приградском саобраћају на територији Општине Нова Варош  на период од 5 година, у обиму (реду вожње) и тарифном систему са максималним ценама услуга превоза путника  које је утврдило Општинско веће општине Нова Варош на основу потреба за превозом.

2. Утврђени обим (ред вожње) и тарифни систем са максималним ценама услуга превоза путника су саставни део конкурсне документације.

3. Понуде на конкурс могу поднети привредна друштва или друго правно лице:

·         Које је регистровано за обављање делатности, која је предмет конкурса, код надлежног органа Републике Србије у којој има седиште;

·         Коме није у року од две предходне године изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности за коју је регистрован;

·         Које је измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне  дажбине у складу са прописима;

·         Које има решење надлежног министарства којим се утврђује испуњеност услов за отпочињање и обављање јавног превоза путника из чланова 3., 5., 6. и 9. важећег Закона о превозу у друмском саобраћају;

·         Које располаже потребним техничким капацитетима;

·         Које располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима;

·         Које је власник најмање 3 регистована аутобуса, а располаже укупно са 5 аутобуса чији је власник или корисник по уговору о закупу или уговору о лизингу;

·         Које има обезбеђен паркинг простор за сва возила на територији општине Нова Варош.

Све јавне исправе (уверења, изводи, потврде) које се достављају као доказ испуњености услова из предходног става, не смеју бити старији од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу "Информер" и локалном листу "Варошке новине". Копије морају бити потписане и оверене.

 4. Пријава мора  обавезно да садржи:

- Назив, односно фирму и седиште привредног друштва, односно правног лица;

- Потпис и печат овлашћеног лица за заступање;

5. Уз пријаву се подносе оргинална документа или оверена фотокопија и то:

- Извод из одговарајућег регистра којима се доказује да је привредно друштво, односно друго правно лице регистровано за обављање делатности  превоза путника у  друмском саобраћају;

- Доказ о овлашћеном лицу за заступање;

- Потврде привредног и  прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

- Образац понуде;

- Образац изјаве превозника да прихвата минималне захтеве из општих услова превоза;

- Биланс стања оверен од стране овлашћеног ревизора или извод из биланса стања претходне 3 (три) године;

- Списак регистарских бројева аутобуса за рад на линијама са овереним копијама саобраћајних дозвола и овереним уговорима о закупу на најмање 5 (пет) година, односно уговорима о лизингу;

- Доказ о техничкој исправности свих возила;

- Полисе осигурања путниика издатих од одговарајућег  друштва;

- Понуђена цена обављања превоза по тарифном  разредима чија максимална цена не може бити већа од цене које је утврдило Општинско веће општине Нова Варош ( саставни део обрасца понуде);

- Понуђена цена обављања превоза ученика по тарифним разредима - повластице ( саставни део обрасца понуде);

- Изјаву овлашћеног лица дату под материјалном и кривичном одговорношћу о квалификацијоној структури запослених и броју радника за обављање приградског превоза;

- Решење надлежног Министарства којим се утврђује испуњеност услова за отпочињање и обављање јавног превоза путника из чланова 3., 5., 6. и 9. важећег Закона о превозу у друмском саобраћају;

- Уверење, уговор или потврда о обезбеђеном паркинг простору за сва возила на територији општине Нова Варош.

6. Уз конкурсу документацију, учесник конкурса је дужан да достави и:

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 200.000,00 динара .

Неискоришћена гаранција враћа се у року од 10 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољније понуде.

7. Критеријуми за вредновање и рангирање пријава кандидата

Вредновање и рангирање пријаве учесника конкурса вршиће се за максимално 5 возила по следећим критеријумима:

а) Старост возила;

б) Број возила чији мотори испуњавају норму EURO 3 стандарда;

в) Број возила у власништву;

г)  Понуђена цена по тарифном разреду;

д) Повластице за ученике по тарифном разреду;

а) Старост возила се вреднује додељивањем бодова за свако возило, тако да возило најмлађе старости добија максимално 4 бода.

Додељивање бодова по овом критеријуму се врши по формули:

СВ =

 

најмлађе возило на конкурсу

 

х   4

возило које се вреднује

 

 

б) Број возила чији мотори испуњавају норму EURO 3 стандарда се вреднују додељивањем бодова, тако да свако возило чији мотори испуњавају норму EURO 3 стандарда добија 3 бода;

Испуњеност овог критеријума превозник доказује потврдом надлежног органа.

Максималан број бодова  које учесник конкурса може добити по освом критеријуму је 15.

в) Број возила у власништву се вреднује додељивањем бодова тако да свако возико кој је у власништву превозника добија 2 бода;

Максималан број бодова  које учесник конкурса може добити по овом критеријуму је 10.

г) Понуђена цена по тарифном разреду се вреднује додељивањем бодова за сваки тарифни разред, тако да учесник конкурса са најмањом понуђеном ценом по  тарифном разреду добија максимално 2 бода;

Додељивање бодова по овом критеријуму за тарифни разред се врши по формули:

 

ТР =

 

најмања понуђ. цена по тар. раз.

 

х   2

понуђена цена по тариф. разр.

 

  

Максималан број бодова  које учесник конкурса може добити по овом критеријуму је 10 бодова;

д) Повластице за ученике по тарифном разреду ће се бодовати на исти начин као и понуђена цена по тарифном разреду.

Предност за поверавање има учесник конкурса са највећим бројем бодова уз претходно испуњене услове предвиђене конкурсом.

Понуда оцењена са највећим бројем бодова биће утврђена као најповољнија.

Уколико понуђач са највећим бројем бодова одустане од закључивања уговора, угор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.

Понуђена цена на конкурсу представља основ за све корекције цена у уговореном периоду.

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Општинске управе општине Нова Варош, ул. Карађорђева 32, у канцеларији број 310 од 8 до 10 часова и са сајта Општине Нова Варош: www.novavaros.rs.

Понуде се подносе у запечаћеној коверти на адресу: Општина Нова Варош, ул. Карађорђева 32, са обавезном назнаком: Комисији за избор превозника "ПОНУДА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У  ПРИГРАСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверете обавезно навести назив, седиште и број телефона  подносиоца понуде.

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у дневном листу "Информер" и локалном листу "Варошке новине". Благовременим понудама сматраће се понуде које су поднете лично, или препорученом пошиљком на адресу: Општина Нова Варош, 31320 Нова Варош, ул. Карађорђева 32, до 12 часова последњег дана рока. Уколико је последњи дан рока нерадни дана ( субота, недеља, државни празник), понуде ће се примати првог наредног дана до 12 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се  истог дана по истеку рока за достављање понуда у 12:15 часова у сали за састанке Општинске управе Нова Варош, ул. Карађорђева 32. Отварању понуда без посебног позива, могу присуствовати овлашћени представници подносиоца понуде, о чему достављају комисији писмено овлашћење пре отварања понуда.

Непотпуне, неблаговремене, као и понуде у незатвореним ковертама неће бити разматране. 

 Одлуку о избору превозника доноси Општинско веће на предлог Комисије и иста се објављује у "Службеном листу Општине Нова Варош". 

 Са изабраним превозником, председник Општине Нова Варош, закључује Уговор о поверавању послова превоза путника у  приградском собраћају на територији Општине Нова Варош.

 Додатне информације у вези овог јавног конкурса заинтересовани кандидати могу добити на телефон број  033/ 64-373.

 Јавни конкурс се објављује у дневном листу "Информер" и локалном  листу       "Варошке новине".

 

УТВРЂЕНИ ОБИМ ПРЕВОЗА ПУТНИКА

 (РЕД ВОЖЊЕ)

1. СТАЛНА ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА   -  Л 1

НОВА ВАРОШ - КЛАНИЦА - АКМАЧИЋИ

 

Време у одласку 

Кm

Станице Стајалишта

Време у повратку

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

11.15

0

Н. ВАРОШ А.С.

12.20

 

 

 

 

 

 

11.17

1

СТАДИОН

12.18

 

 

 

 

 

 

11.20

2

КЛАНИЦА

12.15

 

 

 

 

 

 

11.24

4

Б.ВОДЕНИЦА

12.11

 

 

 

 

 

 

11.30

6

Ђ.ПОЉЕ

12.05

 

 

 

 

 

 

11.35

9

АКМАЧИЋИ

12.00

 

 

  

            Режим одржавања реда вожње:

            Поласци под бројем 1 и 2 одржавају се само суботом.           

2. СТАЛНА ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА  -   Л 1 А

НОВА ВАРОШ - АКМАЧИЋИ - ТОЉИЋИ

  

Време у одласку 

Кm

Станице Стајалишта

Време у повратку

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

6.20

0

Н.ВАРОШ А.С.

7.20

 

 

 

 

 

 

6.22

1

СТАДИОН

7.18

 

 

 

 

 

 

6.25

2

КЛАНИЦА

7.15

 

 

 

 

 

 

6.29

4

Б.ВОДЕНИЦА

7.11

 

 

 

 

 

 

6.35

6

Ђ.ПОЉЕ

7.05

 

 

 

 

 

 

6.40

9

АКМАЧИЋИ

7.00

 

 

 

 

 

 

6.50

11

ТОЉИЋИ

6.50

 

 

  

            Режим одржавања реда вожње:

            Поласци под бројем 1 и 2 одржавају се радним данима.

3. СТАЛНА ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА   -  Л 1 Б

НОВА ВАРОШ - АКМАЧИЋИ - БОЖЕТИЋИ 

Време у одласку 

Кm

Станице Стајалишта

Време у повратку

1

2

3

4

5

6

7

8

7.00

11.15

14.45

7.10

0

Н.ВАРОШ А.С.

8.45

13.15

16.45.

8.45

7.02

11.17

14.47

7.12

1

СТАДИОН

8.43

13.13

16.43

8.43

7.04

11.19

14.49

7.14

2

КЛАНИЦА

8.41

13.11

16.41

8.41

7.06

11.21

14.51

7.16

4

Б.ВОДЕНИЦА

8.39

13.09

16.39

8.39

7.08

11.23

14.53

7.18

6

Ђ.ПОЉЕ

8.37

13.07

16.37

8.37

7.13

11.28

14.58

7.23

9

АКМАЧИЋИ

8.32

13.02

16.32

8.32

7.15

11.30

15.00

7.25

10

РАСКРСНИЦА

8.30

13.00

16.30

8.30

7.18

11.33

15.03.

7.28

11

ТОЉИЋИ

8.27

12.57

16.27

8.27

7.25

11.40

15.10

7.35

14

БРАНА

8.22

12.52

16.22

8.22

7.28

11.43

15.13

7.38

16

ПАВЛОВИЋИ

8.19

12.49

16.19

8.19

7.30

11.45

15.15

7.40

17

ЗАРИЋИ

8.17

12.47

16.17

8.17

7.32

11.47

15.17

7.42

18

ОБУЋИНЕ

8.15

12.45

16.15

8.15

7.33

11.48

15.18

7.43

19

БУКВИЋИ

8.14

12.44

16.14

8.14

7.35

11.50

15.20

7.45

20

ПЕРОШЕВИЋИ

8.13

12.43

16.13

8.13

7.37

11.52

15.22

7.47

21

ЉЕПОЈЕВИЋИ

8.11

12.41

16.11

8.11

7.38

11.53

15.23

7.48

22

ДОЛОВИ

8.10

12.40

16.10

8.10

7.40

11.55

15.25

7.50

23

ТРАФ.СТАНИЦА

8.05

12.35

16.05

8.05

7.45

12.00

15.30

7.55

24

БОЖЕТИЋИ

8.00

12.30

16.00

8.00 

            Режим одржавања реда вожње:

            Поласци под бројем 2, 4, 6 и 8 одржавају се радним данима.

            Поласци под бројем 3 и 7 одржавају се свакодневно.

            Поласци под бројем 1 и 5 одржавају се суботом и недељом. 

4. СТАЛНА ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА  -   Л 2

НОВА ВАРОШ - ПАНОРАМА - СТАЦИОНАР 

Време у одласку 

Кm

Станице Стајалишта

Време у повратку

 

1

2

3

4

5

6

 

 

11.45

13.30

19.30

0

Н.ВАРОШ А.С.

12.15

14.25

20.00

 

 

11.47

13.32

19.32

1

СТАДИОН

12.12

14.22

19.57

 

 

11.50

13.35

19.35

2

МИЛАНОВАЦ

12.10

14.20

19.55

 

 

11.53

13.38

19.38

3

ПАНОРАМА

12.07

14.17

19.52

 

 

11.57

13.42

19.42

4

РАСКРСНИЦА

12.03

14.13

19.48

 

 

12.00

13.45

19.45

6

СТАЦИОНАР

12.00

14.10

19.45

  

            Режим одржавања реда вожње:

            Поласци под бројем 2, 3, 5 и 6 одржавају се радним данима.

            Поласци под бројем 1 и 4 одржавају се радним данима и суботом.

            Поласци под бројем 3 и 6 не одржавају се у периоду ђачког распуста. 

5. СТАЛНА ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА  -   Л 2 А

НОВА ВАРОШ - ПАНОРАМА - ЛИПА 

Време у одласку 

Кm

Станице Стајалишта

Време у повратку

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

6.20

14.30

0

Н.ВАРОШ А.С.

7.15

15.25

 

 

 

 

6.22

14.32

1

СТАДИОН

7.13

15.23

 

 

 

 

6.25

14.35

2

МИЛАНОВАЦ

7.10

15.20

 

 

 

 

6.28

14.38

3

ПАНОРАМА

7.07

15.17

 

 

 

 

6.32

14.42

4

РАСКРСНИЦА

7.03

15.13

 

 

 

 

6.35

14.45

6

ДРМАНОВИЋИ

7.00

15.10

 

 

 

 

6.38

14.48

7

ШКОЛА

6.57

15.07

 

 

 

 

6.40

14.50

8

ПИЛАНА

6.55

15.05

 

 

 

 

6.45

14.55

10

ЛИПА

6.50

15.00

 

  

            Режим одржавања реда вожње:

            Поласци под бројем  2 и 4 одржавају се свакодневно, осим недељом и државним празницима.

            Поласци под бројем  1 и 3  одржавају се за свакодневно за време ђачког распуста, осим недељом и државним празницима.

  

5.1. СТАЛНА ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА  -   Л 2. АБ

НОВА ВАРОШ - ПАНОРАМА - СТАЦИОНАР - ЛИПА 

Време у одласку 

Кm

Станице Стајалишта

Време у повратку

 

 у одласку

у повратку

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

6.20

 

0

Н.ВАРОШ А.С.

7.21

 

 

 

 

 

6.22

1

1

СТАДИОН

7.19

 

 

 

 

 

6.25

2

2

МИЛАНОВАЦ

7.16

 

 

 

 

 

6.28

3

3

ПАНОРАМА

7.13

 

 

 

 

 

6.32

4

4

РАСКРСНИЦА

7.09

 

 

 

 

 

 

 

6

СТАЦИОНАР

7.06

 

 

 

 

 

6.35

6

10

ДРМАНОВИЋИ

7.00

 

 

 

 

 

6.38

7

11

ШКОЛА

6.57

 

 

 

 

 

6.40

8

12

ПИЛАНА

6.55

 

 

 

 

 

6.45

10

14

ЛИПА

6.50

 

 

 

            Режим одржавања реда вожње:

            Поласци под бројем  1 и 2  одржавају се радним данима за време наставне године 

6. СТАЛНА ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА  -   Л 2 Б 

НОВА ВАРОШ - ПАНОРАМА - ЛИПА - АКМАЧИЋИ - НОВА ВАРОШ

Време у одласку 

Кm

Станице Стајалишта

Време у повратку

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

11.15

0

Н.ВАРОШ А.С.

12.20

 

 

 

 

 

 

11.17

1

СТАДИОН

12.18

 

 

 

 

 

 

11.20

2

МИЛАНОВАЦ

 

 

 

 

 

 

 

11.23

3

ПАНОРАМА

 

 

 

 

 

 

 

11.27

4

РАСКРСНИЦА

 

 

 

 

 

 

 

11.30

5

ДРМАНОВИЋИ

 

 

 

 

 

 

 

11.33

7

ШКОЛА

 

 

 

 

 

 

 

11.35

8

ПИЛАНА

 

 

 

 

 

 

 

11.40

10

ЛИПА

 

 

 

 

 

 

 

12.00

12

АКМАЧИЋИ

 

 

 

 

 

 

 

12.05

15

Ђ.ПОЉЕ

 

 

 

 

 

 

 

12.11

17

Б.ВОДЕНИЦА

 

 

 

 

 

 

 

12.15

19

КЛАНИЦА

 

 

 

 

 

 

 

12.18

20

СТАДИОН

 

 

 

 

 

            Режим одржавања реда вожње:

            Поласци под бројем 1 и 2 одржавају се радним данима за време наставне године.

За време ђачког распуста поласци под бројем 1 и 2 одржавају се само понедељком.

            Наведени поласци не одржавају се за време државних празника 

7. СТАЛНА ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА  -   Л

НОВА ВАРОШ - КОКИН БРОД - ЈАСЕНОВО

 

Време у одласку 

Кm

Станице Стајалишта

Време у повратку

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

6.00

14.30

0

Н.ВАРОШ А.С.

7.40

16.10

 

 

 

 

6.02

14.32

1

СТАДИОН

7.38

16.08

 

 

 

 

6.04

14.34

4

ТОМИЋА ПУТ

7.36

16.06

 

 

 

 

6.07

14.37

5

ЗЛОШНИЦА

7.33

16.03

 

 

 

 

6.09

14.39

9

ПОЧЕТАК ЈЕЗЕРА

7.31

16.01

 

 

 

 

6.12

14.42

11

КОКИН БРОЈ

7.28

15.58

 

 

 

 

6.17

14.47

13

КРАЈ БРАНЕ

7.23

15.53

 

 

 

 

6.22

14.52

16

КОКИЋА СТРАНЕ

7.18

15.48

 

 

 

 

6.24

14.54

17

ЧОЛОВИЋА КРИВИНА

7.16

15.46

 

 

 

 

6.26

14.56

17.5

ПИСКОВИЋИ

7.14

15.44

 

 

 

 

6.28

14.58

18

ЛЕШКА ПРЕВИЈА

7.12

15.42

 

 

 

 

6.30

15.00

20

ПОПОВИЋА БРДО

7.10

15.40

 

 

 

 

6.33

15.03

21

МЕЂОВА ПРЕВИЈА

7.07

15.37

 

 

 

 

6.35

15.05

23

ТОШИЋА ГРОБЉЕ

7.05

15.35

 

 

 

 

6.37

15.07

24

ТОШИЋИ

7.03

15.33

 

 

 

 

6.38

15.08

26

ПИЛАНА

7.02

15.32

 

 

 

 

6.40

15.10

27

ЈАСЕНОВО

7.00

15.30

 

 

            Режим одржавања реда вожње:

            Поласци под бројем 1, 2, 3 и 4 одржавају се  свакога понедељка и петка, осим државним празницима.

 

8. СТАЛНА ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА  -   Л 3 A 

НОВА ВАРОШ - КОКИН БРОД - РУТОШИ - МЕЂА ГЛАВА 

 

Време у одласку 

Кm

Станице Стајалишта

Време у повратку

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

6.20

12.45

0

Н.ВАРОШ А.С.

7.45

14.10

 

 

 

 

6.22

12.47

1

СТАДИОН

7.43

14.08

 

 

 

 

6.25

12.50

4

ТОМИЋА ПУТ

7.40

14.05

 

 

 

 

6.30

12.55

5

ЗЛОШНИЦА

7.35

14.00

 

 

 

 

6.35

13.00

9

ПОЧЕТАК ЈЕЗЕРА

7.30

13.55

 

 

 

 

6.38

13.03

11

КОКИН БРОД

7.27

13.52

 

 

 

 

6.40

13.05

13

ПЈАНСКИ КРШ

7.24

13.49

 

 

 

 

6.45

13.10

15

РАДОИЊСКА МЕЂА

7.20

13.45

 

 

 

 

6.46

13.11

16

ЛЕКОВИЋИ

7.19

13.44

 

 

 

 

6.47

13.12

17

РАДОИЊА

7.18

13.43

 

 

 

 

6.48

13.13

17.5

МРАМОР

7.17

13.42

 

 

 

 

6.49

13.14

18

БУНАР

7.16

13.31

 

 

 

 

6.53

13.18

20

ЈАСЕЊЕ

7.12

13.37

 

 

 

 

6.55

13.20

20.5

РАЧОВА СТАНИЦА

7.10

13.36

 

 

 

 

6.57

13.22

21

КРУШКА

7.08

13.35

 

 

 

 

6.58

13.25

23

РУТОШИ

7.05

13.33

 

 

 

 

7.00

13.30

25

МЕЂА ГЛАВА

7.00

13.30

 

 

            Режим одржавања реда вожње:

            Поласци под бројем 1, 2, 3 и 4 одржавају се  радним данима.

УТВРЂЕНИ ТАРИФНИ СИСТЕМ СА МАКСИМАЛНИМ

ЦЕНАМА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА СА УРАЧУНАТИМ ПДБ-ом

 

Релација у Km

Тарифни разред

Максимална цена са ПДВ-ом (цена у РСД)

0-5

I

55

5-10

II

100

10-15

III

110

15-20

IV

125

20-25

V

140

25-30

VI

145

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ И ПОНУДЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ОБРАЗЦИ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ПО ТАРИФНИМ РАЗРЕДИМА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

ЦЕО ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У  ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза