Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Ел. пошта Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Одељење за просторно планирање, стамбене послове, 

урбанизам и грађевинарство

у складу са чл.45а Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл.37.-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр.32/19),

ОГЛАШАВА

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

• Одлука о изради Просторног плана општине Нова Варош, објављена је у "Службеном листу општине Нова Варош", бр.1/2023.

• Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 29. децембра 2023. године до 12. јануара 2024. године, на званичној интернет страници општине Нова Варош (www.novavaros.rs), односно у згради Општинске управе Општине Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), сваког радног дана од 1000 до 1300 часова.

• У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Општине Нова Варош www.novavaros.rs. 

• Одељење за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. 

• Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени елаборат у писаној форми Општинској управи општине Нова Варош, Одељењу за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство, улица Карађорђева бр.32, Нова Варош, у току трајања раног јавног увида, закључно са 12. јануаром 2024.године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана могу утицати на планска решења. 

Целу документацију можете реузети овде

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?