Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна ИНТЕРНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 111- 8/1/2022-05

ИНТЕРНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 111- 8/1/2022-05

Ел. пошта Штампа

На основу члана 4.и 83. («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, ул.Карађорђева 32. 

II Радно место које се попуњава: 

Послови писарнице, доставе и архивирања под редним бројем 3.   у Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, разврстаног у звање  виши референт - 1 извршилац.

Опис посла: Прима и заводи поднеске који су упућени органима и службама; формира картотеку (активну и пасивну); разводи акта на класификационе зоне; доставља заведена акта –предмете службама; ставља штамбиљ на омоте списа; руководи печатом, штамбиљем и жиговима; пружа помоћ неуким странкама при попуњавању одговарајућих образаца захтева. Предаје и преузима из поште свих врста пошиљки; води картоне за доставу службених гласника и часописа; допрема пошиљке преко доставне књиге за место; контеолише извршење уручења поште. Врши послове доставе решења, позива, обавештења и других писмена лицима на која се односе; враћа благовремено доставнице са уредним потписом или напоменом органу или служби из које је поднесак упућен и одговоран је за благовремену и уредну доставу. Врши оверу преписа, потписа и рукописа. Издаје уверења о просечним приходима по члану домаћинства за остваривање права : на студентске ученичке кредите, стипендије, домове и уверења из социјалне заштите. Архивира предмете достављене из служби Општинске управе ,  води архивске књиге и издаје потребна акта из архиве, саставља одговарајуће извештаје везане за архиву. Припрема извештаје о примљеним и нерешеним предметима. Обавља и друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању , смера- управно-правни техничар , електро-техничар рачунара или хемијски техничар, положен државни стучни испит и најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање  послова радног места

Цео текст конкурса можете погледати овде

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?