Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Материјално-финансијски послови Туристичке организације

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Материјално-финансијски послови Туристичке организације

Ел. пошта Штампа

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-6054 /2022 od 29.јула  2022. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава: 

Материјално-финансијски послови  Туристичке организације  под редним бројем 2.7  у Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, разврстаног у звање  виши референт - 1 извршилац.

Опис радног места: Књижи финансијску документацију Туристичке организације; обавља финансијско материјалне послове који се односе на књиговодствену евиденцију; усаглашава књиговодствено стање са стварним стањем. Припрема захтеве за трансфер средстава из буџета; врши плаћање обавеза Туристичке организације, врши уплате и исплате средстава,  

Обавља друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начленика Општинске управе или руководиоца одељења.  

Посебни услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању економског  или туристичког смера, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

У изборном поступку проверавају се: Закон о локалној самоуправи; Закон о рачуноводству, Закон о буџетском систему; Правилник о рачуноводству; Правилник о попису имовине.

-Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом.

  Цео текст јавног конкурса можете погледати овде.

Образац изјаве можете преузети овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?