Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области рачуноводства Туристичке организације

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Послови из области рачуноводства Туристичке организације

Ел. пошта Штампа

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-6054 /2022 od 29.јула  2022. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, ул.Карађорђева 32.

   II Радно место које се попуњава: 

Послови из области рачуноводства Туристичке организације и послови поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја под редним бројем 2.6  у Одељењу за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације, разврстаног у звање  саветник - 1 извршилац.

Опис послова:  Обавља насјложеније материјлано-финансијске послове за Туристичку организацију; припрема њихове финансијске планове, планове набавки; израђује периодичне и појединачне извештаје; доставља пореске пријаве, РИНО, регистар запослених,контролише захтеве за плаћање, и друге послове; Организује послове буџетског рачуноводства, припрема  и израђује завршни рачун; Припрема захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију; доставља информацију на одговарајући начин; доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног, ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року; одбија захтев решењем; пружа тражиоцима помоћ за остваривање њихових права утврђеним законом; предузима активност за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација као и праксе њиховог чувања и обезбеђења; подноси годишњи извештај Поверенику о радњама органа предузетим у циљу примене закона; прослеђује захтев поверенику уколико орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију; учествује у изради и објављивању Информатора о раду државног органа, његовом ажурирању и доступности заинтересованим лицима; Обавља друге послове из надлежности Општинске управе по налогу начленика Општинске управе или руководиоца одељења..

Посебни услови: Стечено високо образовање из области економске струке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.. 

У изборном поступку проверавају се: Закон о локалној самоуправи; Закон о рачуноводству, Закон о буџетском систему; Закон о слободном приступу информација од јавног значаја.

-Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом.

 Цео текст јавног конкурса можете погледати овде.

Образац изјаве можете преузети овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?