Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбених објеката на кат. парц. бр.429/1 и 432 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу стамбених објеката

на кат. парц. бр.429/1 и 432 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Пушичић Јеленко из Нове Вароши, Дрмановићи.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за изградњу стамбених објеката на кат.парц.бр.429/1 и 432 КО Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 01.03.2024.  ДО  07.03.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА. 

Опширније...
 

Обавештење о Инструкцији о поступању општинских-градских управа у примени и спровођењу одлуке уставног суда Републике Србије бр. IУз-60/2021

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године ("Службени гласник РС", број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17,50/18, 46/-УС, 51/21-УС, 53/21 УС, 66/21, 130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: "одсуство због комликација у вези са одржавањем трудноће", или у делу који гласи "уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће" није у сагласности са Уставом, тако да од 14. фебруара 2024. године члан 13. став1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи:

"Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета за лице из члана 12. овог закона утврђује се на основу збира месечних основица н акоји су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18. месеци који предходе првом месецу од почињања породиљског одсуства".

Корисници права којима је Решење достављено почев од 19. априла 2019. године, уколико сматрају да им је право повређено могу поднети захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правоснажно.

Рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) је шест месеци од дана објављивања Одлуком уставног суда, односно до 14. августа 2024. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НОВА ВАРОШ

Опширније...
 

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл.51б став 2 и став 6 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 55.-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/19),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   У В И Д

у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕДИШТЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВА ВАРОШ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош (у даљем тесту: Нацрт Измена и допуна ПГР), одржаће се од 01.02. до 15.02.2024.године у трајању од 15 дана, сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова, у згради Општинске управе Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), као и на интернет страници Општине Нова Варош www.novavaros.rs.

Опширније...
 


Страна 4 од 199

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?