Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА

Ел. пошта Штампа

NV2024

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош

Ел. пошта Штампа

На основу члана 4.и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељење за послове управе, органа општине и друштвене делатности Нова Варош, ул.Карађорђева 32. 

   II Радно место које се попуњава: 

1.Радно место: Послови секретарице, у звању виши референт, 1 извршилац 

Опис послова: Прима странке које траже пријем код председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе, врши евидентирање и пријаву грађана који се обраћају председнику општине и заменику председника општине. Обавља послове везане за благовремено заказивање састанака и седница председника и заменика председника општине. Успоставља телефонске везе грађана са председником општине и замеником председника општине. Врши пријем поште за потребе председника и заменика председника, обезбеђује чување изворних аката о раду председника и заменика председника. Обавља и друге административне послове који су везани са радом председника општине и заменика председника општине. Обавља и друге послове по налогу председника, заменика председника општине, начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.  

Цео текст конкурса можете погледати овде.

 

 

ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Ел. пошта Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Одељење за просторно планирање, стамбене послове, 

урбанизам и грађевинарство

у складу са чл.45а Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл.37.-44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр.32/19),

ОГЛАШАВА

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

• Одлука о изради Просторног плана општине Нова Варош, објављена је у "Службеном листу општине Нова Варош", бр.1/2023.

• Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 29. децембра 2023. године до 12. јануара 2024. године, на званичној интернет страници општине Нова Варош (www.novavaros.rs), односно у згради Општинске управе Општине Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), сваког радног дана од 1000 до 1300 часова.

• У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Општине Нова Варош www.novavaros.rs. 

• Одељење за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. 

• Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени елаборат у писаној форми Општинској управи општине Нова Варош, Одељењу за просторно планирање, стамбене послове, урбанизам и грађевинарство, улица Карађорђева бр.32, Нова Варош, у току трајања раног јавног увида, закључно са 12. јануаром 2024.године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана могу утицати на планска решења. 

Целу документацију можете реузети овде

 


Страна 6 од 199

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?