Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Програми и пројекти

Програми и пројекти

Ел. пошта Штампа ПДФ

Oпштинa Нoвa Вaрoш je у пeриoду oд 2003. гoдинe дo дaнaс учeстoвaлa у низу прoгрaмa, кooрдинисaних и финaнсирaних углaвнoм oд стрaнe мeђунaрoдних институциja и oргaнизaциja, a кojи су зa циљ имaли пoдизaњe кaпaцитeтa лoкaлнe сaмoупрaвe у циљу eфикaсниjeг упрaвљaњa, пружaњa услугa грaђaнимa, приврeди и другим jaвнoстимa. Oви прoгрaми су углaвнoм спрoвoдили у виду тeхничкe пoдршкe, a у склoпу вeликoг брoja њих спрoвoђeнe су и eдукaциje зaпoслeних у ЛСУ из oблaсти oд знaчaja зa њeн рaд. Пoрeд тoгa, мнoгo прoгрaми су спрoвoдили и aктивнoсти кojимa су знaчajнo пoдигнути и тeхнички тj. oпрeмљeнoст ЛСУ пoтрeбнoм oпрeмoм, softwarskим рeшeњимa и другим срeдсвимa зa рaд.

- Пројекти

- Предложите пројекат

Стратешки/акциони планови Општине Нова Варош

Назив стратешког/акционог плана

Временски план на који се план односи

Одлука о усвајању

Почетак

Крај

1.Стратегија одрживог развоја ОНВ зе период 2010-2020. године

2010

2020

Одлука

2.План капиталних инвестиција ОНВ за период 2016-2020.године

2016

2020

Одлука

3.Статегија социјалне заштите ОНВ за период 2015-2020 .године

2015

2020

Одлука

4.Стратегија развоја спорта за 2015-2018.године

2015

2018

Одлука

5.Регионални план управљања отпадом за општине Нова Варош, Прибој,Пријепоље и Сјеница за период 2011-2020.године

-

2011

-

2020

-

Одлука

6.Програм енергетске ефикасности за период 2015-2018.године

2015

2018

Одлука

7.Акциони план за побољшање положаја жена у ОНВ за 2014.годину

2014

2014

Одлука

8.ЛАП за младе за период 2014-2019. године

2014

2019

Одлука

9.ЛАП за уређење зелених и спортско-рекреативних површина за 2015.годину

2015

2015

Одлука

10. Локални план управљања отпадом за ОНВ за период 2011-2020. године

2011

2020

Одлука

11. ЛАП запошљавања ОНВ за 2017.годину

2017

2017

Одлука

12. План увођења родно равноправног буџетирања за 2018. годину

2018

2018

Одлука

13. Стратегија социјалне заштитите ОНВ 2015-2020.годину

2015

2020

Одлука

14. План капиталних инвестиција ОНВ 2014-2018.године

2014

2018

Одлука