Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

петак, 27 септембар 2019 10:36
Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ ОБЈЕКТА – ХОТЕЛА СА АПАРТМАНИМА

 НА  К.П. 719/14, 719/13 и 719/17  КО БРДО – ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

Подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Ћалић Јован из Инђије. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу туристичког објекта – хотела са апартманима на  к.п. 719/14,719/13 и 719/17  КО Брдо, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 27.09.2019. ДО  03.10.2019.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

• Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат, могу доставити на писарницу општинске управе Нова Варош (Услужни центар, шалтер бр.2), искључиво у писаном облику у току трајања јавне презентације.

• Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат који је предмет јавне презентације, потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције.

•  У року од три дана од дана завршетка јавне презентације, Општинска управа – Одељење за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције, ће доставити Комисији за планове Скупштине општине Нова Варош Урбанистички пројекат са извештајем о одржаној јавној презентацији који садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, које су достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

• Комисија за планове је дужна да у року од осам дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта, са Планом генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош и Законом о планирању и изградњи, размотри све писмене примедбе и сугестије достављене у извештају из претходног става и у наведеном року достави свој извештај са предлогом о прихватању или одбијању Урбанистичког пројекта Одељењу за имовинско-правне, комунално-стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције, у складу са Законом. 

• Орган надлежан за послове урбанизма дужан је да, у року од пет дана од дана добијања предлога Комисије за планове, потврди или одбије потврђивање Урбанистичког пројекта и о томе без одлагања писменим путем обавести подносиоца захтева. На ово обавештење може се поднети приговор општинском већу у року од три дана. 

• Орган надлежан за послове урбанизма дужан је да у року од пет дана од дана потврђивања Урбанистичког пројекта, исти објави на интернет страници општине www.novavaros.rs.

Урбанистички пројекат можете погледати овде.