Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

понедељак, 26 јун 2017 09:00
Штампа

Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

У Београду је, у Палати Србије 20.06.2017. потписан Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2017. години.

Општина Нова Варош се јавила на овај Јавни позив и једна је од 15 општина у целој Србији која је потписала уговор са Кабинетом министра за демографију и популациону политику.

Укупна вредност пројкта износи 18.000.000,00 динара, а износ одобрених средстава Министарства, за суфинансирање трошкова мера популационе политике износи 15.157.800,00 динара. Општина Нова Варош у овом пројекту учествује са 2.842.200,00 динара сопствених средстава.

Предмет овог уговора је суфинансирање мера популационе политике које је општина Нова Варош препознала као битне у спровођењу популационе политике.

•У оквиру мере ублажавање економске цене подизања детета је:

-исплата новчане помоћи за новорођенчад у 2017. год. у износу од 9.500.000,00 динара, као и

-исплата месечних накнада за незапослене породиље у 2017.год. у износу од 3.000.000,00 динара

•У оквиру мере промоција репродуктивног здравља адолесцената додељено је 500.000,00 динара

•У оквиру мере борба против неплодности:

-повећање броја покушаја биомедицински потпомогнуте оплодње од 250.000,00 динара по поступку за планираних 20 брачних парова-укупан износ 5.000.000,00 динара

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2017. годину („Службени лист општине Нова Варош“ број:26/2016 ) и Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РСбр. 400-134/2017-01 од 20.06.2017. године Општинско веће општине Нова Варош на седници одржаној дана 23.06.2017.године донело је Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу.

Овим правилником се уређују критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2017. години.

Правилником се утврђују шира права у односу на права из обавезног здравственог осигурања како би се што већи број парова укључио у поступак вантелесне оплодње.

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су :

-да пар има пребивалиште на територији општине Нова Варош најмање годину дана пре дана подношења захтева (када су оба супружника држављани РС), или да један од супружника има одобрен привремени боравак у Републици Србији, на подручју општине Нова Варош, најмање годину дна (кад је један од супружника страни држављанин).

-да пар испуњава здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;

-да пар не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне оплодње или година старости женског партнера.

Дакле право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу може да оствари жена која у тренутку подношења захтева није старија од 42 године, али и жене од 43 до 50 година старости а које не морају бити укључене у предходни републички програм вантелесне оплодње.

Висина финансијске помоћи износи 250.000,00 динара по пару и исплаћује се у једнократном износу. У цену су урачунати и трошкови: лекова, анестетика, хормона, медијума и санитетског и осталог медицинског потрошног материјала.

Средства су намењена за 20 вантелесних поступака

Захтев за доделу финансијске помоћи се подноси Одељењу за послове упаве, органа општине и друштвене делатности општине Нова Варош, служби надлежној за послове друштвене бриге о деци.

Подносилац захтева, уз захтев прилаже и:

- Извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава два сведока да пар живи у заједници,

- Копију личне карте, за себе и партнера,

-уверење о држављанству Републике Србије за подносиоца захтева,

- Уверење из МУП-а о пребивалишту на територији општине Нова Варош за себе и партнера,

- Профактура здравствене установе која ће вршити вантелесну оплоњу о висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису те установе у регистар код надлежног суда (уколико је приватна клиника),

- Копија одговарајуће медицинске документације

- Копију картице о отвореном текућем рачуну.

За све додатне инфомације обратити се Одељењу за послове упаве, органа општине и друштвене делатности општине Нова Варош, служби надлежној за послове друштвене бриге о деци или на телефон 033-63-728