Јавни позив

среда, 16 октобар 2013 09:04
Штампа

       На основу чланoва 43. став 1. тачка 4., 59. и 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 i 88/10),  и члана 3.  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, Aнекса Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике з за 2013. Годину,

ОПШТИНА   НОВА  ВАРОШ

у сарадњи са

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

Објављују

ИЗМЕНУ 

ЈАВНОГ ПОЗИВА

ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2013. ГОДИНИ ОБЈАВЉЕНОГ 24.05.2013. ГОДИНЕ 

 Измене су: 

·        У делу ''I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА'' мења се други став и гласи: 

''Субвенција се одобрава у утврђеном износу, с тим да се исплата врши у два дела, први у току текуће године и други у наредној години до 31.07.2014. године, послодавцима који запошљавају до 50 незапослених лица  пријављених на евиденцији НСЗ у Филијали Пријепоље.''

·        у делу ''II ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА'''мењају се услови и то став 1. Тачка 1 тако да сада гласи:  

''да запошљавају лица која се налазе на евиденцији НСЗ-Филијала Пријепоље, у моменту подношења захтева,  на новоотвореним радним местима;''

·         у делу III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ- Бодовање захтева додаје се нови став који гласи:  

''Председник општине може донети одлуку о додатним критеријумима при бодовању захтева.''

·            у истом делу - Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места  мења се став 2 и гласи: 

''Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места, доноси  председник Општине Нова  Варош.''

·        У делу ''IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА'' мења се став 1 и гласи:

''Уговор закључују председник Општине, Директор Филијале НСЗ Пријепоље и подносилац захтева у року од 30 дана од дана доношења одлуке (коју је донео председник општине), а најкасније до утрошка средстава предвиђених за ову намену.''

                ·        У делу '' VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ'' додаје се нови став и гласи : 

''Захтеви који су поднети по објављеном конкурсу, до момента објављивања Измене текста јавног позива узеће се у разматрање, осим у случају одустанка од поднетог захтева. ''

Остали делови конкураса који нису обухваћени овим Изменама остају непоромењени.

Измена Конкурса важи од дана објављивања на огалсној табли.