Уплатни рачуни ЛПА

Штампа

840-713121843-57 - порез на имовину од физичких лица

840-713122843-64 - порез на имовину од правних лица

840-716111843-35 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору

840-714562843-56 - посебна накнада за заштиту животне средине

840-711147843-13 - порез на земљиште

840-711184843-78 - самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу

840-711183843-71 - самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарствa