Обавештење потреби процене утицаја на животну средину Пројекта стамбеног објекта за повремено становање

петак, 01 фебруар 2013 13:10
Штампа

alt

Општина Нова Варош

www.novavaros.rs

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ,СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ, УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Надлежани орган обавештава јавност да се овом органу обратила Општинска управа Нова Варош са захтевом за мишљење бр. 501-2/2013-08 од 25.01.2013. године о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта  стамбеног објекта за повремено становање на кат. парц. бр. 659/4 КО Брдо на територији општине Нова Варош.

У спроведеном поступку дато је Мишљење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Дато мишљење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могићим утицајима  пројекта на животну средину , као и Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средну ("Сл.гласник РС", бр.114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у садржину наведеног захтева и донетог решења од 01.02.2013. године до 10.02.2013. године у згради општине Нова Варош, канцеларија бр.311, радним данима од 10-14 часова.