Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину "Златар шпед"

уторак, 03 јул 2012 13:28
Штампа

 

Носилац пројекта, предузеће "Златар шпед"д.о.о Вранеша, Нова Варош, поднео је Општинској управи Нова Варош, захтев бр. 501-16/2012-08 од 02.04.2012. године, за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта затеченог стања за бензинску станицу Вранеша, Нова Варош. Локација  предметне бензинске  станице је на кат. пар. бр. 544 КО Вранеша, Нова Варош.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у садржину наведеног захтева од 28.06.2012. до 09.07.2012. године у згради општине Нова Варош, канцеларија бр. 313, радним данима од 10 до 14 часова.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09).