Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из области културе која делују на територији општине Нова Варош за 2016. годину

понедељак, 29 фебруар 2016 07:46
Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Нова Варош, на основу члана 38. Закона о удружењима ( Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011) и Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2016.годину („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 17/2015), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 и Закључка Општинског већа општине Нова Варош, број 06-4/16/2016-03, од 08.02.2016. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружењима грађана из области културе, која делују на територији општине Нова Варош за 2016. годину.Програмима и пројектима може бити предвиђена организација манифестација од значаја за општину Нова Варош.

Овим конкурсом нису обухваћени програми и пројекати удружења за која су у буџету за 2016. годину већ планирана средства у појединачним износима.

На основу овог конкурса расподелиће се 300.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2016. годину.

II

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају удружења која испуњавају следеће услове:

да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр.51/09)

да је седиште удружења на територији општине Нова Варош или да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Нова Варош;

које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;

да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у прошлогодишњем конкурсу;

да деловање удружења није политичке природе;

да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;

које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Нова Варош

III

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;

своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;

имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката;

своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

IV

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа:

1.попуњен пријавни образац на конкурс;

2.попуњен образац предлога програма/пројекта:

3.попуњен образац буџета програма/пројекта;

4.попуњен образац наративног буџета програма/пројекта;

5.оснивачки акт удружења (оригинал или оверена фотокопија);

6.извод из регистра или решење надлежног органа ( Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар;

7.оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;

8.доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину, за удружења основана пре почетка текуће године;

9.изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

10.изјава партнера на пројекту.

Неопходни обрасци могу се преузети са са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр.307 сваког радног дана од 08-15 часова.

Јавни конкурс је отворен од 26. фебруара до 11. марта 2016. године

V

Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: "Општинска управа Нова Варош - Комисији за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана из области културе ОУ Општине Нова Варош”, ул. Карађорђева 32 , 31320 Нова Варош.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурсна комисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом;

2. допринос у развоју локалне заједнице;

3. подстицање економског развоја на територији општине Нова Варош;

4. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.

Подносилац пројекта се обавезује да од укупног буџета пројекта, средства распореди на следећи начин:

-до 20% за људске ресурсе (лица ангажована на пројекту)

-до 10% за путне трошкове (укључујући трошкове превоза и дневнице)

-преко 60% за директне пројектне активности и набавку одговарајуће опреме/добара

На интернет страници www.novavaros.rs налази се Листа критеријума за рангирање предлога пројеката/програма.

На основу оцене програма, односно пројеката, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном удружењу до 21. марта 2016. године и објављује је на званичној интернет странициwww.novavaros.rs и огласним таблама ОУ Нова Варош.

Подносиоци пријава на јавни конкурс имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма.На листу, подносиоци пријава имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу предлога одлуке Комисије, у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс (најкасније до 28. марта 2016. године) Председник општине доноси Одлуку о финансирању /суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Нова Варош са приоритетима у додели опредељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења и која ће бити објављена на званичној интернет страници www.novavaros.rs, огласним таблама ОУ Нова Варош и у локалним медијима.

На основу Одлуке, Председник општине Нова Варош закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења грађана из области културе и који се финансирају из буџета општине Нова Варош.

Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 11. марта 2016. године

За све ближе информације погледајте јавни конкурс на интернет страници www.novavaros.rs или се обратите Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр. 307 сваког радног дана од 08-15 часова.

Конкурсну документацију можете преузети овде.