ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

петак, 08 мај 2015 09:45
Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општинске управе Нова Варош, на основу члана 38. Закона о удружењима  ( Службени гласник РС" број 51/2009 и 99/2011), члана 8. Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2015.годину  („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 17/2013) и Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број06-7/31/2014-03­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ и Измене и допуне Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-15-53/2015-03 дана 08.05.2015.године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ 

I

            Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења која делују у области пољопривреде на територији општине Нова Варош за 2015.годину. Овим конкурсом нису обухваћени програми и пројекати удружења за која су у буџету за 2015. годину већ планирана средства у појединачним износима.

  На основу овог конкурса расподелиће се 9.000.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2015. годину. 

II

            Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају пољопривредна удружења која испуњавају следеће услове:

§  да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима ( „ Службени гласник РС”, бр.51/09);

§  да је седиште удружења на територији општине Нова Варош или да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Нова Варош;

§  које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;

§  да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у прошлогодишњем конкурсу;

§  да деловање удружења није политичке природе;

§  да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;

§  које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

§  које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

            Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Нова Варош 

III

            Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

·       располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;

·       своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;

·       имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката;

·       своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

IV

       Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа:

1.   попуњен пријавни образац на конкурс;

2.   попуњен образац предлога програма/пројекта:

3.   попуњен образац буџета програма/пројекта;

4.   попуњен образац наративног буџета програма/пројекта;

5.   оснивачки акт удружења (оригинал или оверена фотокопија);

6.   извод из регистра или решење надлежног органа ( Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар;

7.   оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;

8.   доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;

9.   изјаву овлашћеног лица удружења ( оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

10. изјава партнера на пројекту.

       Неопходни обрасци могу се преузети са са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр.307сваког радног дана од 08-15 часова.

       Јавни конкурс је отворен од 08.маја до 22.маја2015.године.

V

       Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве.

       Пријаве се предају на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: "Општинска управа Нова Варош - Комисији за расподелу буџетских средстава за дотације удружењимакоја делују у областипољопривреде Општинске управе Нова Варош, ул. Карађорђева 32 , 31320 Нова Варош"

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI 

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурснакомисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом;

2. допринос у развоју локалне заједнице;

3. подстицање економског развоја на територији општине Нова Варош;

4. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.

Подносилац пројекта се обавезује да од укупног буџета пројекта, средства распореди на следећи начин:

-       до 20% за људске ресурсе (лица ангажована на пројекту)

-       до 10% за путне трошкове (укључујући трошкове превоза и дневнице)

-       преко 60% за директне пројектне активности и набавку одговарајуће опреме/добара (садни материјал, сточни фонд, опрема за пољопривреду и сл.)

       На интернет странициwww.novavaros.rs налази се Листа критеријума за рангирање предлога пројеката/програма.

На основу оцене програма, односно пројеката, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном удружењудо 01.06.2015.годинеи објављује је на званичној интернет страници www.novavaros.rs и огласним таблама ОУ Нова Варош. 

Подносиоци пријава на јавни конкурс имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма.На листу, подносиоци пријава имају право приговора у року од  3 дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

       На основу предлога одлуке Комисије, у року од 15 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс(најкасније до 08.06.2015.године) Председник општине доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Нова Варош са приоритетима у додели опредељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења и која ће бити објављена на званичној интернет страници www.novavaros.rs, огласним таблама ОУ Нова Варош и у локалним медијима.

       На основу Одлуке, Председник општине Нова Варош закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења која делују у области пољопривреде и који се финансирају из буџета општине Нова Варош.

       Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.

 Документа за преузимање:

Образац пријаве на конкурс можете преузети овде.

Анекс 1 - образац за писање предлога пројеката  можете преузети овде.

Табеларни буџет  можете преузети овде.

Листу критеријума  можете преузети овде.

Изјаву овлашћеног лица  можете преузети овде.

Смернице можете преузети овде.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 22. маја 2015.године

За све ближе информације погледајте јавни конкурс наинтернет страници www.novavaros.rsили се обратите Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр.307 сваког радног дана од 08-15 часова.