Измена Јавног Позива

среда, 28 мај 2014 08:41
Штампа

На основу чланoва 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 i 88/10),  и члана 3.и 4.  Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, између Националне службе за запошљавање и Општине Нова Варош 3507-101-2/2014 од 04.04.2014.године

   ОПШТИНА   НОВА  ВАРОШ 
                                                                                         у сарадњи са
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ  
Објављују 
ИЗМЕНУ
 ЈАВНОГ ПОЗИВA
ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2014. ГОДИНИ ОБЈАВЉЕНОГ 04.04.2014. ГОДИНЕ  

 Измена  је: 

·   У делу '' VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ'' мења се став 4.  и гласи: 

„Послодавци чији захтеви су некомплетни потребно је да исте допуне неопходном документацијом у року од 8 (осам) дана од дана информисања од стране Филијале НСЗ.“

Остали делови конкурса који нису обухваћени овом Изменом остају непромењени.

Измена Конкурса важи од дана објављивања на огласним таблама НСЗ и Општине Нова Варош                         .